Time for euphemisms is over, names coming

 • First lady Amai Grace Mugabe addresses zanu-pf supporters at Kanyemba Secondary School in Chiweshe yesterday

  First lady Amai Grace Mugabe addresses zanu-pf supporters at Kanyemba Secondary School in Chiweshe yesterday

  The following is a transcript of the address by First Lady Amai Grace Mugabe at Kanyemba Secondary School in Chiweshe yesterday.

Pamberi mberi nekubatana! Mash Central woye-e-e! Pamberi neZanu PF! NaVaMugabe! VaMugabe woye-e-e! Gushungo woye-e-e! Pamberi-mberi nekubatana! Nekugarisana zvakanaka! Nekudanana! Nekuchengetedza nyika yedu! Pamberi nekuchengeta mhuri dzedu zvakanaka! Nekudzidzisa vana tsika dzakanaka! Nekushandira nyika yedu! Nekubikira vana baba sadza rakaibva! Pamberi mberi nekushandira party yedu! Nekuendesera zvido zveparty yedu pamberi! Pasi nevasingadi kushanda nevamwe! Pasi nadzo mhandu! Makadiiko vana baba navana mai? Aiwa tinotenda. Tatenda Governor nekutitambira kwamaita. Tinongokutii Governor. Tajaira kuti Governor Resident Minister.

Asi chimwe chinhu chandangandisingazive ndechekuti Governor, um-m vanoziva. Ndiscientist werudo; vanoziva inonzi ndofunga paholiday apa vanga vachistadha inonzi love law.

Ah, saka varume motoona kwekuenda. Madzidziswa! Asi ndofunga chimwe chinhu chavanofanira kuzodzidzisa varume vazhinji kuti kugeza mazino nekuti hanzi tsvodo yaakuenda pamberi.

Saka mozodzidzisa vamwe kugeza mazino musati mataura zvetsvodo. Saka, aiwa tinotenda masikati ano hatidi kusiya munhu, kuzoti ndasiiwa naamai, havana kundirangarirawo.

Madzimambo vari pano vese tinokutendai nokuti ivhu rino nderenyu, kuva kwedu pano ndokunge mabvuma kuti tive pano.

Saka ndinoremekedza madzimambo ese vari pano, ndisingadomi nemazita, asi ndaona mambo wangu Negomo vari pano nokuti kwandinoshandira mazuva ese ndiri under mambo Negomo.

Honourable Vice President wedu baba VaMphoko, tinokutendai Baba munotitsigira pese patinenge tiri semadzimai. Women’s League yenyu munouya kuratidza kuti muri kufarira kufamba kwatiri kuita.

Nyararaika veduwe, nyararaika mai vakutaura. Mai vanotswinya mukaita noise. Moda kutswinyiwa here?

Ah, Honourable Minister of State for Mashonaland Central Advocate Martin Dinha, naPresident vedu veSenate Umama Madzongwe vari pano; chairperson wedu wemusangano weMashonaland Central VaMafios mavanzwa vataura eeeh kuti izvo chibage chinenge chamaX agara akamirira kuvhotera VaMugabe.

Zanu-PF political commissar vedu, National Commissar vedu VaKasukuwere vari pano, tinokutendai nebasa ramunoita. Nyangwe dai vamwe vakasazviona havo, asi munoita basa. Makapihwa basa mune energy yekuriita. Rambai muchiriita pasina anokutyisidzirai.

Mamwe maMinister ese ari pano; member dzese dzePolitburo dziri pano, neveCentral Committee vari pano, Honourable vedu venzvimbo ino Mazowe South, mukoma Chasi namhamha Chasi, tinokuremekedzai pano.

Member dzese dzeWomen’s League, Youth League vari pano. Kana paine maService Chiefs vari pano vatikutawo pano; chete musazongotibhombere bedzi kuDairy chete! MaWar Veterans vari pano nemaWar collaborators, nemaex-detainees, nemarestrictees vari pano.

Vana baba nanamai, tinokutendai nekuronga kwakadai. Eh nzvimbo ino yeMashonaland Central yakanyanya kukosha zvakanyanya.

Eh isu semadzimai eLeague makanzwa Baba vachitaura musi wechitatu tiri kuZanu-PF headquarters kuti Women’s League ndiyo yakabata musangano. Zviri zvechokwadi nokuti kanatasvika panyaya inonzi nechirungu mobilisation isu ndobasa redu rekumobiliser vanhu kuti vasapote musangano.

Saka takapihwa basa isu madzimai zvikanzi tungamirirwai naAmai Mugabe. Mai Mugabe vakabvuma.

Mai Mugabe vabvuma kudaro, Mai Mugabe havazi munhu anogona kugara pasi. Kana ndiri muoffice vandinoshanda navo vanozviziva kuti handigone kugara 0ne hour ndinenge ndava kuvaviwa, ndinenge ndichida kufamba ndichienda, nekuti ndinoda kushanda.

Saka ini ndakapihwa basa, ndicharishanda. Anenge asvotwa, ngaasvotwe, agorutsa. Anorutsa kusvika afa nekuti basa ndichariita.

Gore riri kutanga, tiri munaJanuary, tatotanga nendima. Tasimudzira ndima, tinofamba kuenda muvanhu. Hatizouyi kwamuri nekuti tavakuda kuvhoterwa maelections.

Toda kumbochinjawo maitiro chaiwo, kuchinja maitiro chaiko chaiko, not kuchinja maitiro ekurasa nyika asi maitiro ekushandira musangano nekushandira nyika.

Saka ini ndakaona zvakakodzera kuti ndinofanira kuramba ndichienda muvanhu, kuti vamwewo vachazouya pamashure kwangu vaone kasitaira, kasitaira kaMai Mugabe kekuti vanhu unofanira kuramba uinavo vasafungidzire kuti uri kupi.

Kana uchirwara ngavaudzwe kuti Mai Mugabe vari pamubhedha vari kurwara. Kana uri mutano huya vanhu vakuone kuti Mai Mugabe vari kufamba, vasanyeberwe kuti Mai Mugabe vari kurwara. Ndiri pano ndakasimba.

Ndakauya ndasimba, ndadya ndagainer weight kuzofamba nendima.

Ndataura kuti nzvimbo yenyu yakakosha, yakakosherei?

Pataifamba gore rakapera takaenda uko pasi kuMatabeleland South kumusha kwavaVice President vedu VaMqabuko Nkomo vakatisiya. Tikazofamba futi tikaenda kwaVaMuzenda. Nhasi pano tasvika kwakabarirwa VaMsika.

Ini pandakati hatiendei kuChiweshe nokuti kuChiweshe kuri munzvimbo yeMazowe mandinoshandira mazuva ese. Ndinoshanda ndichifambira vamwe asika zvinonzi charity begins at home.

Ndomandinogara muno. Ndinoda kumbonoswera nevekwangu. Zvikangoitikawo kuti tauya kumusha kwaVaMsika. Ndinonzwa kufara zvikuru. Vanhu vese vandataura vanhu vakuru, vakarwa hondo, vakazvininipisa.

Handina kumbonzwa kana zuva rimwe vachizvirova dundundu zvataakunzwa mazuva ano kuti ndini ndakazodai, ndakaita chakati. Nekuti vaiziva ivo kuti sevana vevhu reZimbabwe, vane mandate; vane responsibility yekuita basa ravakaita rekunorwira rusununguko rweZimbabwe. Zvatava kuchinzwa nhasi handizive kuti zviri kubva nekupi.

I think manzwa Baba vedu vachitaura, Baba vedu VaMphoko, hakuchisina kurova imbwa takaviga mupini.

Patakambotenderera gore rapera iro tichitaura pakanzi vanhu vaakuda kuti Mai Mugabe vatungamire madzimai takaenda kuma rally 1, 2, 3, 4, 5 tichingoti pasi nefactionalism, pasi nefactionalism tisingadome chii, mazita. Iko zvino tiri kuenderera mberi tichiti pasi nechii? Takafunga tazvipedza, isu takatozvitanga. Tisingazive kuti takatoita empower imwe faction.

Saka ehe-e? Saka iye zvino zvatiri kutanga kudai vari kuita zvefactionalism ngavazviregere. Stop it forthwith! Nekuti nguva yaakukwana yekuzotaurirana chokwadi.

Imbwa iripo apo handivige mupini, ndoiponda nemupini inini. Inini hapana chandinoda chokwadi nekuti ndiri panyanga kudhara.

Pane kutonga kushoma saikoku uku? Zvinongosweronzi he-e Mai Mugabe vaakuda kutonga, Mai Mugabe vaakuda kutonga, ini ndichitotonga!

Manzwa Baba vachitaura hierarchy zvayakaita munyika muno. Zvanzi President apo, naMai Mugabe. Havana kuti President vega, saka nyanga yandinoda yakapfura iyi ndeipi? Hapana chandinoda ini nokuti shuwa. Asi hamumbonzwa ndichifamba ndichivhaira kuti ndiri Mai Mugabe ini, ndinofanira kuremekedzwa nokuti ndakazodai. Nokuti zvatiri kunzwa zvinosemesa, tinobuda nzeve dzaakuda kuvharika nezvatinonzwa.

Vanhu vachizvirova madundundu. Ukazoda kutarisa kumashure kuti uyu munhu anozvirova dundundu zvaari kutaura zvakaitika here chaizvo nokuti munhu kana uri munhu akaita saVaMugabe, akaita saVicePresident vari papa wakaita chinhu, hauswere uchizvirova dundundu. Vanhu vanoona.

Tine maziso isu, tinavo vasingawone but vanotoziva kutopfuura iwewe unoona.

Nekuti vanoudzwa vachiteerera kuti tine mutungamiriri wedu anonzi Gabriel, ane maprinciples. Mutungamiri wedu anotida, mutungamiri wedu ane gwara remusangano raasingarase pasi.

Nzvimbo ino kukosha kwayo zvekare, nzvimbo ino, ini hangu ndinonzi Mai Mugabe, asi Mwari akandikanda muno. Handibve muno muMash Central. Handibve muno!

Ndinobarwa kuMash East, ndigoroorwa kuMash West asi Ishe wekudenga uyu, zvakuenderana zvamboverengwaka naself-ordained reverend, pastor Mahoka. Pasto Mahoka.

Taverengerwa pano, VaRoma, Romans 13 vhesi 1, kuti simba rese rinenge rapihwa mutungamiriri rinobva kuna Mwari.

Ini ndiri kufungawo kuti inini muno kuuya kwandakaita Mwari ndoakauya akandigadzika pano for a purpose.

Ndataura kuti nzvimbo ino yakakosha, ndikataura zvaBaba Msika. Nzvimbo ino yakakosha nekuti mudzimai akanga asingafarire zvaiitwa nevarungu, udzvanyiriri hwakange huripo, aibva muno muChiweshe — Mbuya Nehanda.

Saka hazvisi zvecoincidence kuti Mai Mugabe vange vari pano.

Hapana anozvibvisa, nekuti ishe wekudenga akaona zvakakodzera kuti mudzimai mukuru akatanga kurwira nyika akaurayiwa 1898 anobva muno. Saka iye mudzimai wemutungamiriri, waPresident, mudzimai waPresident Mugabe ngaauye azovaka panonzi Pagomba. Pagomba munopaziva? PaMazowe apo, ndopakabatirwa Mbuya Nehanda, vatengeswa nevatengesi. Hatichada kutaura kuti vaibva kupi, chi-figure-iwo out mega!

Kune vamwe vanhu vanogara vari vanhu vehutengesi; vari vanhu vehutengesi ivavo havambofa vakawana nzvimbo dzepamusoro nekuti vatengesi.

Tine zvinhu zvatinoziva, zvakadzama, zvepasi pasi zvatisingatauri. Asi mukada kutisora, tinozvireva. Tinozvireva!

Ndakati inini ndinonzi Mafirakureva. Hapana asingazvizivi anogara muMash Central umu kuti akatengesa Mbuya Nehanda ndiani. Vese ava vanozviziva, asi kunyarara nekuti hatidi kusorana.

Tinonyarara nekuti hatidi kusorana, nekuti tiri maZimbabweans, tinoda runyararo. Hondo yemuno muZimbabwe yakatangwa nemudzimai, akafira kuti nhasi tive takasununguka.

Hakuna history yeZimbabwe ingataurwe without the mention yemudzimai anonzi Nehanda. Hazvikwanisike. Saka isu tinofanira kurangarira kuti ivo vakaenda kuhondo mavaona ava, vava varume vakuru nevakadzi vakuru.

Zvambotaurwa naMahoka kuti vanhu vanenge vachiti Mugabe achembera ngaabve, ivo vachiri vadiki here? Inga vangoo chembere wani?

Taakutongoda kufambawo takavaisira torch kuti vaone kuti vari kuendepi. Hanzi iwe unoona katsotso kari muziso remumwe, danda riri mako haurione?

Gwara remusangano — isusu takanga tiri kuno kuZimbabwe, vamwe vakaenda kunorwa hondo, maida kuti tisimuke tese ngwanda ngwanda kuZimbabwe? Kana wauya kuno waizobikirwa nani? Hatidi kutaurirwa zvinhu zvisina nemusoro wese!

Hatidi kutaurirwa zvisina nemusoro wese nekuti iwewe pawaiuya, Nyaruwata pawakauya muno wakadya sadza, wakabikirwa nani?

Hauna kubikirwa sadza nambuya vangu? Nhasi waakuda kuti hee, Grace Mugabe haafanire kunditsiura! Iwe Nyaruwata!

Handitsiurwi naMai Mugabe inini, nekuti ndakarwa hondo! Inini ndinokutsiura. Ndikakutsiura ndichipfuura nepauri ndikakutsiura kuti iwe, rega zvauri kuita.

Ndakamutsiura nezuro, marimwezuro. Ini ndinotsiura, handinyare. Ndakamutsiura. Ndakamutaurira kuti iwe zvauri kuita regera, kana ukasazviregera isu vanaMafirakureva kana tabuda panze, tikatanga kutaura, wapera.

Kune vamwe vanhu vanofunga kuti vakangwara chaizvo, ndini ndakaenda kuhondo, ndakazopfuura pakati, ndikazoridza pfuti yakadai; tikamupa izvezvi kuti pfura ndipfure anozvipfura iye.

Chokwadika anozvipfura-pfura — bhu bhu — munhu afa, asi wambenge uchivhaira kuti ndini ndakaridza pfuti ndikazouraya mabhunu akati. Tokupa pfuti yacho, kuti iyo iridze.

Nekuti hazvina kunaka kuswera uchisorana nevanhu nekuti inini ndakataura musi weWednesday pataitambira Baba kuti, Baba tiri kutenda nebasa ramakatiitira kuAU. Eeeeh zvazvekutaurirana pachokwadi handiti!

Ndakataura ndikati inini zvekutukana ngatiregei. Asi bepa ramangwana rakazobuda zvikanzi Mai Mugabe vataura zvikanzi, hee, Jonathan ari kutuka vanhu. Jonathan waipopota wega? Uri benzi unopopota wega?

Jonathan haazi benzi uyu anopopota ega! Ibenzi? Such an intelligent person akadai iyeyu anopopota ega. Aipopoterana nevanhu vanotaurawo saiye.

Unoona kuti bepa riri controlled nani. Journalists whats happening there? He-e haikonai kupota muchipihwa mari, muchinyora, because tinoverenga, tine pfungwawo.

Ehe hatidi kudaro nekuti yaakungosarira munhu one sezvinonzi aipopota ega. Izvezvi zvandiri kutaura ndiri kutaura ndega here ndiriktaura kwamuri, kuvanhu.

Saka tinoda nyika yakarongeka. Kana tapihwa mabasa, zvataurwa naBaba VaMphoko pano, kuti kana iwe wapihwa basa chingoita basa uzive kuti waka-appointwer iwe. Woita basa rako, isu toona kuti unogona kushanda.

Kana paine chinzvimbo chiri vacant chambotaurwa naaMafios pano toti gadzikwaka zvako, but pane chimwe chinzvimbo chisingamboite vacant. Chinotoita vacant iwe wafa.

Iye akambokuudzai kuti Mugabe anofa ndiani? Nguva yese yatinongoenda kuholiday, munongoswera muchitaura Mugabe achafa, Mugabe achafa, chiiko chamuri kumboronga? Tiudzei zvamuri kuronga!

Mwari, Mwari zvaanoita, Mwari ndiye anoona pakakodzera kuti uyu ndiye mutungamiri anobatanidza vanhu muZimbabwe. Hatifanire kunge tichibvunza kuti sei Mugabe asvika 92 years achizvifambira ega asina tsvimbo.

Hatifanire kuzvibvunza kuti sei Mugabe ari 92 achiri sound mentally, very lucid, vachiremember zvese. NdiMwari nekuti VaMugabe vane basa ravari kunzi naMwari pedzesa, pedzesa basa Mugabe.

Hazvisi zvega; hazvisi zvega. Vakataura Baba, zvinhu zvakabata vanhu, pamuchato wemwana kuti ndakabara mwana uyu ndakura.

Zvino dai VaMugabe vanga vari munhu anorara pese pese, dai vakazadza nyika ino nevana. Imimi hatizvitaure zvevana vamakazadza nyika, asi munoda kuswerotukirira. Mugabe akatora mukadzi wechipiri zvakanyatsonaka, ndikaroorwa zvakanaka ini.

Handisi hure raMugabe ramunoswera muchitaura ini! Mahure amakabhedha nanhasi amuchiri kubhedha mangani?

You stop talking muchiziva kuti kumashure kwako kune tsvina. Tikazviti yatya panze apo, hamubude panze regai ndikutaurirei nekuti we are being abused.

Ndinogara ndichiabhuyuzwa. Regai ndikutaurirei: paiswa picture yaSally apo, poiswa picture yangu naMugabe! Hanzi, hee kamukadzi aka hakazi kamunhu.

Inini manje handizi munhu, ko imimi mune vakadzi thousand, vana hundred thousand zvinotaurwa nani izvozvo?

Mugabe munhu akadzikama, kudzikama zvakanyanya. Handimbodi kuti ndirambe ndichitaura nekuti vanhu vanozviziva. Vakashanda navo, nevari kushanda navo, nevanogara navo vanozviziva kuti munhu akaita sei. Ukaona murume anoti pano arara nemukadzi asiya, arara nemumwe asiya, arara nemumwe asiya woziva kuti haana respect for women. Pasi naye!

Ataura Dinha kuti ndazvisiya. Ndakataura naye kuti unofa iwe! Unokunguruka kuita manhede tongokuendesa kuti gamba rauya. Dzimwe nguva vamwe vanopihwa hugamba hwavasingakodzere kupihwa. Zvinofanira kutariswa even social life yako kuti unokodzera here unovigwa paHeroes Acre.

Nekuti kuti munhu unzi hero — hunhu hwako — hunofanira kunge huchikodzera, nokuti unongovigwa zvako ipapo isu tichingoshinyaira madzimai tichingobuditsa misodzi tichingoti zirume riye rauya zvekare nhasi, rinorarira mangai munoriziva here rwiyo irworwo?

Hatidi kuti tishorane? Toda kupanana respect. Nekuti chinhu chinoitika ndechekuti inini Mai Mugabe iye zvino izvi kana ndiri parally ndine vanhu vangu vanenge vachisimuka vachiti, he-e Mazoe Crush! Imboitaika Mazoe Crush, tinzwe, Mazoe Crush!

Hesi Zindi, handina kumbenge ndakuona mwanangu, wakadii? Welcome to Mazoe Crush, Mazoe Crush, Mazoe Crush!

Kana zvino tagara manje padariro manje, Kasukuwere avakundibvunza kuti Mazoe Crush zvinoreva chii, ndoramba kuti handizive kuti Mazoe Crush zvorevi inini? Ndinopenga?

Ndozviri kuitika! Vanhu vari kuswera vakapfeka maT-shirts akanzi Lacoste. Vaakubvunzwa kuti Lacoste zvinorevei? Vaakuti iperfume. Aiwa. Hatizi maremaka isusu. Don’t abuse mutupo waPresident. This is public knowledge. We saw the pictures in the papers; vana vakapfeka maT-shirt akanzi Lacoste, aka-embroidhwa neflag reZimbabwe.

Hatidi kuabuser that flag. Ine meaning yainoreva flag iyi. Let’s not abuse it.

Munodarirei? Kana vanhu vachikudai regai vanhu vakusarudzei. Tanga takangozvigarira zvedu isu vanaMai Mugabe isu, vanhu vakatiti muri mafuza.

Mugoti unopihwa anyerere. Hatirege kutaura zvefactionalism nekuti iye zvino izvi zvatonyanya and vanhu vachifurirwa. Ndinoda kuti ndikuudzei kuti musanyeperwe kunze uko. Tine basa, tine basa. Takati isusu tine mandate.

Takaita mapromises kuvanhu muna2013. Iye zvino basa ndere kungorwisana kuti Mugabe achembera, Mugabe azofa iye ari mupenyu, tichirega kuitira vanhu basa. Iye zvino mvura haisi kunaya. Kune nzara. Panzvimbo pekuti tigare pasi tirangane kuti toita sei, vanhu vari kufa nenzara?

It’s not just hupfu hunodiwa nevanhu. Munhu achada mafuta, munhu achada sipo. Ndiro basa redu tese isu seHurumende, nesu tese, nemaminister ese agere apo ayo. Ndiro basa renyu rekumirira vanhu. We do not want people who are selfish.

Iye zvino makambani ari kuuya mamwe anodzimara adzokera achikumbirwa ma30 percent. Tinozviziva zvese izvozvo zviri kuitika. Tinonyarara hedu tichiti pamwe vanhu vachaona kuti zvavari kuita zvakashata. Corruption, pasi nayo!

Vanhu vari kuda kuti Zim-Asset yatinoswera tichishambadza iitwe fulfilled. Handiti munoizivaka Zim-Asset?

Ndinombotaura zvinonakidza, ndotaura zvinobhowa. Chokwadi Ini mukandipa nguvaka, kana muchida kugara 5 hours, ndinogona kutaura for five hours. I can talk, inini!

Zim-Asset, yakauya, tikafamba nayo tichitaurira vanhu kuti Zim-Asset inoreva chii. Zim-Asset yakaitwa mabandiko mana aya, mabandiko. kukataurwa nyaya yefood security and nutrition.

Seiko kuchitaurwa nezvechikafu nekusimbaradzwa kwemuviri kunoitwa nechikafu? Nokuti, kuti munhu uite basa rinoonekera, haungakwanisi kuita basa rinoonekera uine nzara. Saka Hurumende yakaona zvakakodzera kuti inyanye kutarisa bandiko iroro rekupa chikafu kumhuri yeZimbabwe.

Ndosaka muchiona Hurumende yenyu pasi pebandiko iroro ichiunza matractor, magejo, nezvimwe zvekushandisa, maboom spray maharvester kuti tirime.

Nemhaka yeiko? Zimbabwe yanga iri bread basket. Zvichitaura kuti Zimbabwe yanga iri nyika inorima chikafu chekuti kuti tikwane muno nekutengeserawo mamwe macountries akatikomberedzawo muregion medu.

Asi iko zvino nekuda kwekuti masanctions, Hurumende yedu dzimwe nguva inowanikwa isina mari yakakwana kuti itipe zvese izvozvo zvekushandisa asi kune vamwewo vanhu vanotinzwisisa seZimbabwe, zvakaita seChina, Belarus neBrazil vakati tinokupai zvinhu nechikwereti mozobhadhara.

Saka muri kuona kuri kuuya matractor amuri kupiwa. Asi matractor ari kuuya zvino haasi kupiwa maindividuals. Ari kupiwa muri ma co-operatives, makaita gungano sekuti muri vashanu, 10 kana gumi nevashanu muchirima pamwe chete nekuti zvakaonekwa kuti vanhu vakapiwa matractor dzimwe nguva havachakwanisa kuabhadhara.

Uku kuitira kuti vanhu tidye tichiguta tirarame. Isu tiri vanhu vari very modesty, vari humble. Tinongoda bedzi chekudya kuti tirarame. Zvinorwadza chaizvo madzimai kuti uwane mwana afa nenzara uchitambudzika kuti toita sei. Hurumende yedu yakaona kuti Zimbabwe inoda izvozvo. Takaita land reform programme asi hatingangopi vanhu minda chete tisina kuvabatisawo chekushandisa mumunda imomo.

Saka Hurumende iri kuti, hezvo zvekushandisa vanhu vawane kurarama, vakudze mhuri zvakanaka. Kukudza masoja enyika, kwete anonobhomba kwaMai Mugabe, kwete but masoja anondiprotecta neni inini nekuti ndiri citizen yeZimbabwe.

Ndozvatinoda izvozvo. Saka bandiko iri ibandiko rakakosha. Nekuti tinofanira kushanda, tizvirimire tichidya, but unfortunately, mvura haisi kunaya zvakanaka. Chokwadi zuva riri kupisa nekuti kwese kwandinenge ndiri ndinenge ndichitambudzika.

Pin It
 • paneNyaya

  paneNyaya…. hope its not true kuti someone wanted to kill vana va President, + orphans…. if its true, these should be named and ailed, nomatter who they are….. if its not true, then First Lady should be very careful coz such things cancause instability munyika….. first lady, thank you for the orphans you support, God bless you thru eternity for that.

 • Guest_101

  This is sad to some extend. We also see T-shirts written ‘Vanhu vose kunaAmai’. Zvinorevei uye who has challenged anyone to explain it? Selective censorship simply because a view uncomfortable with certain personalities is wrong for the growth of individuals, organisations / the party and the country.
  Some of the language used is rather uncouth and probably un-First Lady Like. Social etiquette is really needed so that people hear the message one is attempting to deliver. Besides, respect is two way, paChiShona, ïwe” is rather a rude way of addressing any adult formally. The First Lady needs to learn some of those basics, even vaMugabe always says Va…. when address adults. He actually said, VaBhasikiti, muri muwrong basket, rather the rude, Bhasikiti, uri muwrong basket. Please respect others and use respectful language. ndapota.

 • Zarura Zimbabgwe

  War has been declared. The Chinese are buying the saka muri kutengesa nyika makahura maziso. Kugona kwenyu hatikuvoni……

 • Sarah Francesca

  Nyararaika veduwe nyararaika mai vakutaura.Mai vanotswinya mukaita noise.Moda kutswinyiwa here?

 • yowe

  Name them DOCTOR Amai so that zvinhu zvifambe faster foster

  • OHARA

   I salute you Ntombizodwa bhora mberi expose the cunning ED.

 • AM

  Thank you Amai. You are our hero. We appreciate and love our water veterans. But they must understand going to war does not give you title deeds of this beautiful country. We have real issues. People dont have water, jobs, electricity etc. We need new heroes to take our country forward. Thank you Amai will forever be grateful

 • K Sekeramayi

  COMMENT RESERVED………………..

 • whichfool?

  Ahhh Cde….didn’t Cde Mujuru get accused of wanting to kill the President…..wasn’t she accused of 10%…..guess what….it’s now 30% plus wanting to kill 20000 kids….seriously?

  • Mutswodi

   Pane nyaya!. Varume..muriko here???
   *
   Mune munhu here mumusha muno???
   Muriko here?
   Tayiti kunyarara kufunga ASI tava kuwona kuti kutya.
   Zvanzi naamai..tswodo yava kuyinda mberi vanhu vagare vageza mazino. PANE VANONZWA SHONA HERE??
   Let me interpret to those with no ears..Mai varikuti, vava kuyinda mu gear number 2 as per laid out plans.

 • lchds

  like anyone else looking at the political development unfolding within the ruling party’s politics,l also make some observations.
  1)as new spaces are being ‘opened’, old ones are being ‘closed’ but in closing old ones,some political identities upon which the party is founded are also ‘lost’:one of the ‘biggest’ losses is identity that has defined ZANU PF in the liberation struggle-meaning in its total composite of the actors:the villagers of the time,the women of the time,the youth of the time and the man of the time in combat or non combatant.Perhaps one needs not moralize on this because history has told us that the new would overcome the old.It reminds one of the Mayor of Casterbridge.what is going out is the history of the liberation struggle

  and its actors.There are two perspectives to this:this is opening the political spaces which were once closed out by the big ‘shadow’ of history.it is both a plus and a minus for the opposition political parties in the country.The ideological mantra of the opposition that it was fighting out the old is problematised as the G40 also comes up with the young

  It means opposition needs more thinking and more revitalization in terms of brain work.
  the plus is that one of the ideological centre piece of zanu pf -the liberation struggle-is problematised and the ideology of zanu is no longer the same.Its old constituencies are going out-dispersed.
  2)As more time is spent on fights between the so called Laocste and G 40 the economy slides more and the legitimacy of the government is slowly eroding away.More disappointment more suffering creeps with added hand of hunger.It may not even look well for both factions in the long team future.Both can be biggest losers-of course the people are the biggest losers ,sorry.As the purging project goes on with the first lady ‘driving’ it on the surface backed by an underlying force more fragments are also coming.it is the beginning of more fights.She picks allies and drops them as she marshes on:Muchinguri has been dropped after she was ‘used’ to drive out Mujuru so is Mutsangwa and his wife.Sarah is in for how long time will tell.
  3)undergoing a serious professional transformation-needed or not needed,forced or unforced is the stable of zimpapers. Zbc has remained a ‘reserved’ player.Both Lacoste and G40 are competing for space ideologically in Zimpapers and one can notice the changes in the practice and profession of journalism.It is facing an ideological crisis-the very result of of doing a journalism of patronage with no values of your own that defines your profession.The minster in charge of information and the perm sec are also in trouble.State owned media is in an ideological crisis.This is positive as much as it is negative:it opens space for the state media to return to the core values of objectivity, accuracy,truthful, honest and a fourth estate watchdog.Its good for the practice,profession and operation of the media but bad for the feuding parties.The private media needs also to undergo through this identity crisis.It’s a crisis redefining the media in Zimbabwe.
  4)From the look of things as has been observed,the first lady is in G40 and President’s legacy is in ‘lacoste’. The underlying forces claiming to take previous spaces occupied by ‘old’ actos may include Kasukuwere,Prof moyo and others who belong to it whether by virtue of their age or ideological underpinning-its yet to be known.But Mhpoko is situated in it perhaps ideologically or because he has noway to go:but both factions do not have him in the picture.I am sorry-its my view.Interestingly the G40 may not have the first lady in its future political picture-so sad.The lacoste perhaps might apologetically protect the legacy of her husband when he is gone:he has lost it in my view.Moments of combativeness are coming-the old does not go without a real fight.
  5)In the faction fights we have identified those who are involved in the discursive practices that we read in the media but they are not alone:the whole zanu pf both in the party and in the government is torn.it is interesting to find out how is this affecting the general zanu pf support.It is indeed: what an opportunity for progressive critical and useful opposition to take and grow its support base:forget Mugabe is outgoing.Both factions do not really need him.The first lady is aware-oh!
  6) although am not a politician,the first lady is not in the mold one:her matrimonial lineage to the President and her chairperson-hood of the women’s league has given her power,language and ideology without responsibility.Perhaps the moments demand more noise than reason such as ‘stop it’.President often used these combative verbs sparingly;she has copied them crudely and is using them derogatorily.Her people is in the family and the women in the zanu pf party-it has to go national to undergo litmus taste.Her power has not been put under test:her matrimony lineage makes her immune to those things that she do badly to others.This immune is not eternal:it can be lost and the worst can happen.Mark my words.The power to insult others often sit side by side with the power to be insulted.Creating more political foes than friends is suicidal especially when one is using matrimonial power,not of her own.time is coming when those that are being insulted would say enough is enough.The good prof has the same problem- it is his strength am told and we are told.Insult other ideas into submission-what a semiotic revoultion!But prof is not reducible to the first lady:he knows where these fights are taking the party of which oh amai may not even understand.Sorry am using the word amai at an ideological level which she is building because not every one has been called amai in political terms.This is above gender.Zimpaper gave us this ideological word just as it has given us the word cde-Zimpapers there is the crisis you created for the profession of journalism.

 • Rawboy

  * as the next anointed president of Zimbabwe doesnt * just!…Scary thought hey!

 • maita

  I am worried by the maturity of Mphoko, how sober is this VP?

  • Mart

   He is very sober. All what is happening has been written and sanctioned by Mugabe. Nobody is thinking for himself. They are just messengers conveying messages. Ignore them at your peril.

 • Mhlakazanhlansi

  what’s this gobbledygook