Senseless feuds: Stop It!

0 Views
Senseless feuds: Stop It! First Lady Amai Grace Mugabe, who is also zanu-pf Secretary for Women’s Affairs, addresses supporters ahead of yesterday’s Politburo meeting
First Lady Amai Grace Mugabe, who is also zanu-pf Secretary for Women’s Affairs, addresses supporters ahead of yesterday’s Politburo meeting

First Lady Amai Grace Mugabe, who is also zanu-pf Secretary for Women’s Affairs, addresses supporters ahead of yesterday’s Politburo meeting

*The following is a transcript of the address by First Lady Amai Grace Mugabe in her capacity as Secretary of the Zanu-PF Women’s League to Zanu-PF supporters ahead of the Politburo meeting held at the party headquarters in Harare yesterday.

Pamberi mberi nekubatana! Pamberi nokubatana, nokuendesera Zimbabwe pamberi! Pamberi naPresident vedu vaR.G Mugabe! NaMai Mugabe! Mai Mugabe woyee! Women’s League woyee! Youth League woyee!

Pamberi nohunhu hwakanaka mu- Zimbabwe! Nokuzvibata! Pasi nevanotaurisa! Pasi nevanoda mhirizhonga! Pasi nevanoda kukanganisa magariro edu muno mu Zimbabwe!

Makadini zvenyu mese? Makorokoto egoredzva.

Tinoda kutenda Mwari nokuti takakwanisa kupinda muna2016 tiri vapenyu, tichifamba.

Pamusoroi Baba, VaMugabe, vanova ndivo First Secretary vemusangano wedu weZanu-PF. Pamusoroi Baba Mnangagwa naBaba Mphoko, maVice Presidents edu, naSecretary weAdministration VaChombo, naCommissar, handisi kuona kuti vaenda kupi. Pamusoroi.

Pamusoroi member dzose dzePolitburo dziri pano, pamusoroi Mhamha Sandy, pamusoroi member dzese dzeCentral Committee vari pano, pamusoroi Youth League vese vari pano, maWar Veterans vedu vakauya nenyika yedu tinokurumbidzai nebasa ramakatiitira.

Tichagara tichingotaura, tichikurumbidzai nebasa ramakatiitira, tichagara tichingotaura kukurumbidzai bedzi nokuti kuti tive pano seZimbabwe tichikwanisa kuve tichiita zvatinoita, ndimi makarwira nyika mukauya nerusununguko.


Ndinoda kutenda Mhamha Sandi neteam yese yamunoshanda nayo nekuronga kwamakaita kuti tiungane nhasi tichitenda Baba zvakanyanya. Kuti Baba munotipa kudada kukuru. Munotiita kuti tiremekedzwe nepasi rese kuburikidza nemaitiro enyu, nehunhu hwenyu, neruzivo rwamuinarwo rwamunotaridza pakati pevamwe.

Madzimai vakaona zvakakodzera kuti aiwa Baba hatingangoti vapedza basa ravo, tenure yavo yeAU gore rese ravanga vachishanda vari chairman tongosvika tonyarara.

Takaona kuEthiopia madzimai vachikurumbidzai zvakanyanya nebasa rose ramakaita, kunyanya kusimudzira zvido zvedu isu madzimai. Saka izvozvo ndozvaita kuti tiungane pano nhasi tichikutendai kuti Gushungo murambe makadaro.

Isu madzimai emuZimbabwe munoziva, kunyanya musangano wedu weZanu-PF, kuti musangano uenderere mberi, pasina Women’s League hapana musangano. Tisu takabata musangano.

Saka imi nokuziva izvozvo kuti isu tisu tinonyanya kushanda mumusangano semadzimai makaona zvakakodzera kuti zvido zvedu zvinofanira kuendeswa pamberi kuti tivewo nekugara kwakanaka nevana vedu vatiri kubara vakange vazouyawo vachaonawo kuti ah kwaimbova nemutungamiri anonzi Mugabe, akasiya atiisira kugara kwakanaka, mapolicies akanaka, anosimudzira mudzimai wega-wega muno muZimbabwe.

FLSaka madzimai ndinoda kukukurudzirai kuti tibatane. Nyonga nyonga hongu tinoinzwa ichiitika asi kazhinji inobva kuvarume. Isu madzimai tinenge takangonyarara.

Tinozotiwo apo kana tasimuka totsiura, tinotsiura zvechokwadi hatiregeri. Nekuti ibasa redu vana mai kutsiura. Ukatotsiurwa zvirinani nekuti dzimwe nguva vanhu vanozokuitira zvinhu zvinenge zvisingazokufadzi.

Saka isu tinoda kuti madzimai ngatieendererei mberi nekukudza vana zvakanaka. Tichivatsiura pavanenge vachisiya gwara, kana igwara rekugara pamba, maitiro pamusangano wedu, tinoda kuti titaurirane kuti tigarisane zvakanaka.

Ndinogara ndichitaura ini kuti iyezvino seZanu-PF tine upper hand. Tiri kuvanhu vese vakuziva kuti Zanu-PF iparty yakamirira vanhu muno mu-Zimbabwe, saka nyonga-nyonga ndeyechii?

Muri kuitirei nyonga-nyonga? You stop it! All of you!

Vari kuita nyonga-nyonga hatidi, hatidi kuti muite sezvinonzi pane kurwisana panaPresident navavakasarudza kuti vashande navo, hatidi kuti mudaro.

Ndinoda kuti kunyarara hakusi kusataura, hakusi kusataura, nokuti vamwe vanhu vanoona tinyerere vakati ahh mafuza akapusa aya. Tinenge tichaona. Kure kwenzeve, chamunofanira kuziva kuti kure kwenzeve meso anoona, kure kwemeso nzeve dzinonzwa.

Hazvina kunaka kuti mumwe munhu ofunga kuti aiwa ndinoda kurwadzisa President Mugabe. Nokuti munhu uya akati hanzi ndoda kunorwadzisa President Mugabe, ndinobhomba dairy ravo.

Hazvisizvo chete. Zvakanga zvanzi toda kubhomba dairy ravo, tinoda kubhomba kumusha kwavo kwaZvimba, tinoda kunobhomba kune maorphans anochengetwa naMai Mugabe, tinoda kuuraya even vana vangu chaivo vandakazvara mudumbu.

Tingaite Zimbabwe yakaita sei yakadaro. Iwe unoda kunouraya umwe munhu iwe hauna vana vako here, vana vako vakazobatwabatwa unonzwa sei?

Iyoyo nyaya iyoyo ngatiregei kuita zvakadaro, ngaisiye matambo. Nokuti tinenge takutosora zvakakomba kusagarisana zvakanaka.

Nyika yedu yeZimbabwe iyezvino tinoziva kuti tine masanctions, instead yekuti tibatane pave neunity of purpose, tichishandira nyika yedu kuti vanhu vawane kurarama, vamwe vanofunga kuti ahh tanonokerwa saka tinofanira kutyisidzira Mugabe nekunomubhomba. Tinofanira kutyisidzira nekutaura. Kutaura taurai zvenyu, but asi Mugabe munomuziva, haatyisidzirwe nemazwi, murume akasimba.

Tingadai iyezvino tichifunga kuti ah vavengi vakatitarisa, chii chatinoita isusu semaZimbabweans kuti upenyu huenderere mberi.

Iyezvino mvura iri kuramba kunaya zvakanaka. Ndozvatingadai tichitarisa iyezvino kuti chikafu chishoma. Pakave nerunyararo leadership also inokwanisa kuita basa zvakanaka.

Zvino iye zvino kukatanga kuita nyonga-nyonga munofunga kuti leadership pavanenge vachiita basa vakutombosiya kuti grain tinoiwana kupi. Vana- Mnangagwa vakutombosiya kuti grain toiwana kupi, vanaMphoko vakutombosiya izvozvo vakufunga kuti ko zviri kutaurwa izvi.

Zvino munoda kuti timite muPolitburo nguva yese tichingotaura twunhu twusina basa rose. Tinoda zvinhu zviri progressive zvinoendesera nyika mberi, maissues not kuti gore rose tongotaura zvedisciplinary committee, kune disciplinary.

Discipline, discipline, please hatidi izvozvo, vari kuita izvozvo ngavazvikande pasi. Tinoda kuti tapinda muimba huru umu tinotaura zvinoraramisa vana vedu, ndozvatinoda.

Hatidi kuti tinotaura zvisina nebasa rese zvinongoswera zvichitaurwa. Ini ndinofunga kuti vanhu vakadaro vanofanirwa kutorwa vachitaurwa navo kuti nyararai zvamuri kutaura nokuti munokanganisa basa reZimbabwe.

Tine basa pamberi apo, takaita mapromises isu muna 2013 pamaelections kuti vanhu tichavaitira zvakati nezvakati, tinofanira kuconcentrater kudeliver, zvatakapromiser vanhu ndozvatinofanira kunge tichiita.

Hazvisi badzi kuti VaMugabe, Va- Mnangagwa naVaMphoko naMai Mugabe kana ani, munhu wese, including you the journalists, handiti.

Kashiri kununa kudya kamwe. Nyika ndeyenyu, vana vangu haikona kutaura zvakanyanya kushata pamusoro penyika yenyu.

Nekuti iye zvino zvandinoda kutaura ndezvekuti pamunenge muchinyora all these negative stories dzamunonyora vari kunze they will be reading. Munonyora zvinonyorwa nechirungu, vanenge vachinzwa kuti kuZimbabwe kune manyongori, hakusi kugarisanwa zvakanaka.

Munoziva kana kusina political stability hai affect ini ndega, ino affecter iwe nemagariro ako, nokuti muchanyora paper renyu rikashaya anotenga nekuti vanhu purchasing power inenge yaita diminished.

Ngatiregei kukonzeresa. Munhu wese anofanira kunge ari patriotic, hazvina basa kuti unosupporter party ipi. Tishandire Zimbabwe, tinyore zvinhu zvekuti vanhu vanoda kuita investment kuZimbabwe vauye vasingatyi nekuti vanhu vanenge vachingofunga kuti iyezvinoizvi kuZimbabwe kuri kurwiwa.

Patinenge tiri kunze vanhu vanenge vachingobvunza kuti “Ah Amai, chii chiri kuitika”.

Inini kana ndikafamba ndakutoita system yekuti handichaverengi mapepa nekuti it’s all rubbish zvinenge zvakanyorwa zvisina nemusoro wese.

Vamwe vanhu vakutoita sezvinonzi vakaenda kuchikoro kunodzidziswa ma obscenities, kutukana, kutaridza kuti ini ndini ndinoziva mavhoko ekutuka uyu. You stop it! Varume vakuru.

Munofunga muchiti isu vana mai zvatinenge tinyerere hatigone kutukana, tinozvigona asi tinozviziva kutukana hakutiunziri chikafu patable, tinonyarara.

Saka tinoda kuti vanhuwo kana vachizviti vanhu vakadzidza, vanhu vakaenda kuchikoro, chiitai zvinoinzanirana nekutaura kwamunenge muchiita. Respect wo vanhu vanokupai respect.

Saka inini handichaendereri mberi. Asi ndinongoda kuti veduwe ngatibatanei. Hazvina basa kuti uri ani, uri kunyora pepa, uri kushanda muoffice, nyika yedu ndeyedu tese Zimbabwe.

Vakaenda kunorwira nyika ino havana kunorwira kuti aiwa uyu hatichamuda uyu tinomuda aiwa. Even pakukanganisirana ndakataura kuti ngatiregereranei, tinotaurirana.

Zvatinenge tatadzirana hatidi kutaurira panze kuti vanhu vawane zvekutaura pamusoro pedu seZanu-PF.

Ndiri kukumbira ini samai kuti zvatinotadzirana, zvaunoona kuti hazvisi kufamba zvakanaka ngatipindei mukati totaurirana. Toita iron out maproblems edu tiri mukati. Tobuda, tomhoresana sezvinonzi hapana chaitika mukati.

Nokuti dzimwe nguva tinovablamer, ndinogara ndichitauraivo vana vanonyora ava, tinovablamer asi ndisu tirikuvafeeder neinformation.

Saka zvavawana nokuti vanodawo kurarama vanenge vachingonyora, asi hakusi kuti ka munongonyora-nyora zvisina nebasa resezve, munonge munosifter wo muchisiyaka. Munoteereraka zvinotaurwa naMai vakomana. Inga tine nyaya yedu. Ndinozokunyimai chekudya.

Ndinoda kutenda kuti izvo taungana kudai Mwari vanesu pano, tinoda kuti musangano wedu wanhasi ufambe zvakanaka.

Baba vedu vachataura nesu tichiteerera vachitipa mashoko ekuvaka, asi ngativei ne unity of purpose. Kubatana, tidanane, tiwirirane, tinzwirane tsitsi, tisangotosvorane-tosvorane kwete nekuti hapana munhu ari perfect, tese tine zvatinotadza.

Saka ndinoda kukutendai mese nekuuya kwamaita. Mwari akuitirei zvakanaka zuva ranhasi rive rakakomborerwa. Ndinokutendai, maita henyu!

Share This: