I will stand by the President Amai Mugabe
Amai Mugabe

Amai Mugabe

This is the full transcript of the address by First Lady Amai Grace Mugabe at the Super Sunday, Apostolic Sects Interface held at Rufaro Stadium yesterday.

Pamberi mberi nekubatana! Pamberi ne Zanu-PF! Pamberi nekunamata Mwari! Pamberi nemutungamiri wedu VaMugabe watakapihwa naMwari! Pamberi nemhuri yese yeZimbabwe! Pamberi nekuchengetedza nyika yedu! Pamberi nekuchengetedza runyararo! Pamberi nekunamata, nekunamata muchokwadi! Pasi nevasingadi kunamata! Pasi nevanoreva nhema!

Makadii zvenyu?

Ndiri kufara chaizvo zuva ranhasi kuti tiri pano paRufaro panhandare yeRufaro Stadium.

The President of the Apostolic Christian Council of Zimbabwe Archibishop Johannes Ndanga; Honourable Minister of Sport Recreation Arts and Culture, our host, Cde Makhosini Hlongwane; Honourable Minister of State for Harare Metropolitan Province Cde Mirriam Chikukwa; Minister of Defence Cde Sydney Sekeramayi; Secretary for Adminstration in the ruling party Cde Ignatius Chombo; Secretary for the Commisariat Cde Saviour Kasukuwere; Politburo and Central committee members vari pano; Members of Parliament who are also present; Zanu-PF provincial Harare chairman Cde Charles Tavengwa; Women Leagues, Youth League nema executive vari pano.

Ndakuchitaura zvino vatavinga machurch ari pano, ndoda kuadodomedza ese so that hamuzoti haa tasiiwa.

Johane Masowe Jerusalem church represented by Archibishop Veronica Gwati, Christ Apostolic Church Worldwide Revelation represented by Reverend Isaac Tititi, Bethsaida Apostolic Church represented by Bishop L Manhanga, Zvishamiso Zvavapositori Church represented by Archibishop Lameck Chitope, Power of God Apostolic Church represented by Bishop Douglas Mandaza, The African Apostolic Church represented by Bishop K.D Mudyawabikwa, Zambuko Apostolic Church represented by Bishop Isaac Masuka, Kubatana Kwevapostori church represented by Bishop Divas Chapenya, Zion Christian Church Reverend Charles Mutendi, Johane Masowe Vadzidzi Vajesu led by Baba Wimbo represented by Edmore Chitengu, Zambuko Apostolic Church, Johane Masowe Vechishanu Muchinjiko WeJerusalem, St Jones Wemabhiza, Kutendera Kwevapostori, Habakkuk Apostolic Church, Mugodhi Apostolic Church, Miracles of God Apostolic Church and other church members who are here with us today, war veterans, war collaborators, ex-detainees and restrictees here present; Senior Government officials, Ladies and Gentlemen, comrades and friends.

Ndinoda kuti ndinofara zvikuru nezuva ranhasi Super Sunday, iri izuva rakaitwa naiye Musiki kuti tisangane nhasi. Saka ndinoda kutenda iye Musiki kuti atiita kuti tikwanise tese kuti tisvike pano zuva ranhasi. Kana dai Mwari vanga vasingade kuti tisvike pano handifunge kuti tingadai tasvika pano.

Ndinoda kutenda Minister Makhosini Hlongwane neteam yenyu yese nevese vemuno muHarare vakubatsirai kuronga gathering iyi. Zvirambe zvakadaro nekuti tinoda kuti machurch edu, indigenous churches dzemu Zimbabwe vaone kuti tiri hurumende ne party inoziva kuti varipo.

Saka nhasi izuva renyu, izuva renyu rekuti tisangane tichipanana mashoko ehupenyu nekuti kunamata chinhu chatinofanira kuita nguva nenguva, hazvina nguva kana kuti ndaneta kana kuti ndadya. Nguva nenguva tinofanira kunamata nekuti tiri vanhu venyama Mwari akatisika nemufananidzo wake akatida. Asi chakazoitika ndechekuti kutadza kwatakaita kunoita tirambe tichitsvaga Mwari nguva yese. Saka tigere pasi pano tikasanzwisisa kuti tinotadza haukwanisi kugara zvakanaka nevamwe.

Iyezvino muri kuona kuti kuuya kwamaita kutaura kuti pakati pedu pane tolerance ne co-existence. Tinokudzana kuti tiri kunamata hongu ma church angave akasiyana asi kunamata kwatiri kuita kutsvaga Musiki mumwe chete. Zvatinenge tichitsvaga izvozvo kutsvaga kugara kwakanaka murunyararo murugare. Saka rugare ngaruwande kwamuri mese. Nyika yedu kana ine rugare ndokuti development iitike.

Tingacheme tikaitasei asi kana pasina peace inotaurwa navaMugabe hapana chatinokwanisa kuita kana kunamata chaiko paine hondo hatikwanise kunge tichiita. Saka tinofanira kunamata kuti Mwari tinokutendai isu vana ve Zimbabwe, tinokutendai kutipa vaMugabe vanoda peace, tinokutendai kutipa vaMugabe vanotirwira nguva yese vachitimiririra kuti tive vanhu tive nehunhu hwedu.

Tinozvinzwisisa hongu nyika yedu tanga takadzvanyirirwa nemaBritish pavakauya kuzotora nyika yedu asi hatikangamwe vakatiriwira nyika kuti nhasi tive nefreedom yekuita zvatinoda, tine freedopm yekugara patinoda, tine freedom yekunamata nemanamatiro atinoda, tine freedom yekufamba muZimbabwe tichiti Zimbabwe ndeyedu tese. Hatitarise kuti uri muKaranga, uri muShona, uri muZezuru hatitarise izvozvo kana kuti uri mukalanga uri muNdebele hatitarise kuti uri muManyika, tiri vana vemhuri imwe chete yeZimbabwe.

Saka ini ndinokukorokotedzai kuuya kwamaita mese kudai makorokoto makuru kuti tiri vanhu vanokwanisa kugarisana tichinzwisisa kuti Mwari akaona kuti isu tiri vanhu verunyararo anotipa ma blessings akawanda. Muno muAfrica tiri Africa ine nyika dzakawanda asi isu sema Zimbababweans tiri vanhu vakasimukira pakudzidza. Ndiri kutaura izvi nekuti isu vema church echipostori sezvambotaurwa naMinister Hlongwane kuti hatidi kuti vanhu vatitatirisire pasi, President vakataura kuti imi vanhu vechipostora muri vanhu vatinonzwanana navo, vanhu vatinoremekedza vatinokudza, vanhu vanoda runyararo saka tinoda kuti muitewo zvikoro zvenyu vana vaende kuchikoro nekuti knowledge is power nekuti ukanga wave nefundo hapana munhu angakuitise zvausingadi nekuti unenge wave neruzivo.

Imo mukunamata kwacho tinenge tichitsvaga wisdom, kunamata kwatinoita hongu tinoda kuzvininipisa pamberi paMwari kuti atiregerere zvatakatadza asi chinhu chikuru chandakadzidziswa namai vangu ndechekuti ukamuka mangwanani oga oga unofanira kukumbira njere kuti ukwanise kuita mabasa aunoda kuita pasi pano ukasakumbira wisdom unoona zvinhu zvisingakufambiri zvakanaka saka tiri pano kuti Mwari tino kumbira wisdom yekuti tishandire nyika yedu.

Ini ndinokudza mapositori zvakanyanya. Nemhaka yei, vanhu vanonzi mapositori vanopfeka zvichena moyo yenyu yakachena sembatya dzenyu. Hamuzi vanhu vanodya zvekuba, hamuzi vanhu vanodya zvevamwe, hamuzi vanhu vanodya zvevamwe munodya zveziya. Ndinokuonai kuma border, ndinokuonai pese pese muchifamba muchibinduka, muchibindukira mhuri dzenyu nekuti makanzwisisa kunamata kuti Mwari anoti munhu ngaadye cheziya rake. Rambai muchishanda, hongu zvingaome iye zvino nenyaya yema sanctions nekuti vavengi vanoona kuti Zimbabwe inyika yakakomborerwa ndambotaura nehutungamiriri leadership yatiinayo yakakomborerwa kuti izvo Zimbabwe tine ma natural resources akawandisa even though Zimbabwe tiri nyika diki diki.

Kana vachiuya vanhu ndinovataurira kuti the number one resource yenyika ino tisu vanhu varidzi venyika ino. Zvese zviripo hatirege kuzvitarisira pasi, bhaibheri rinoti haufanire kuzvitarisira pasi, hati fanire kuzvipa self esteem iri pasi nekuti takakosha, takagadzirwa nemufanannidzo wake Ishe wekudenga. Saka zvatinofanira kuti tiite ndinotarisa verse inotaura nezve self esteem kuti tinofanira kuzvitarisa semunhu anokosha, kuzvitarisa semunhu akakosha, hapana munhu asina kukosha. Hazvina basa uri bofu hazvina basa haugoni kufamba, hazvina basa hauna gumbo, hazvina basa mitezo yako haina kururama uri munhu takaenzana, mweya umwe chete watinofema ndiwo unofemwa nemunhu akaremara asina maziso neasina gumbo.

Saka Ephesians Chapter 2 verse 10 inotaura izvo kuti we are God’s work of art, hanzi tiri chiumbwa chaMwari che art created in Christ Jesus for the good works which God has already designated to make up our way of life. Zvanzi tiri chigadzirwa chakagadzirwa naMwari achitiita nemufananidzo wake. Saka ini ndinoti hakuna munhu anoti umwe iwewe hauna basa.

Vandinoshanda navo ndinovataurira kuti we should not look down upon each other because munhu wega wega akakosha. Kana uri pabasa uriwe mukuru zvinoitwa naPresident vanoziva kuti hongu vanhu vakandivhotera vakandipa basa, asi kuti basa iroro riitwe hongu ndingave nemaCabinet ministers, hongu ndingave nePolitiburo members hongu ndingave neCentral Committee asi kuti musha wedu we Zimbabwe uratidzike munhu wese anenge aita part yake. Ndinogara ndichitaura kuti Zimbabwe is like a stage, stage for us by party.

Zimbabwe pano actwa paya vanotiitira ma film vanotiitira ma drama vanogadzira stage yekuti varatidze ma drama avo, zvino ini I liken Zimbawe to be a stage where we are all actors and roles to play, equal roles. Chinongoitika ndezve kuti to avoid chaos, a chaotic situation tinopihwa leadership to guide us, leadership to guide us, tirikunzwanana ipapo.

Leadership haingovepo chete kuti aiwa tine mutungamiriri chete, kwete. Tine leadership inotipa gwara kuti tinogara sei, tinoonana sei, zvii zvinofanira kuitirwa nyika, chii chatingabvumire munyika yedu, CHII chatinobvimira munyika yedu, tinokudza vana vedu sei, zvese izvozvo saka muchiona kuine Constitution iripo inoti guider asi zvaitwa kubva ku leadership. Zvino kune vanhu vasinganzwisise kuti leadership inobva kuna Nyadenga. Leadership even zvamuri pano muri ma churches munofanira kuve ne pfungwa yekuti munhu wese haangave leader pasi pano, munhu wese haangave mutungamiri kunofanirwa kunge kuine organisation yakanaka kubva kunyika kusvika iko kuma church nekuti vamwe anongofunga kuti aiwa hutungamiriri ndinongoti kana ndahuda hunouya kwandiri.

WATCH VIDEO BELOW:

 

Ndinogara ndichiverengera vanhu Jeremiah 1 verse 5 ndinoimbira vanhu kuti vasinganzwisise pamwe vangazive kuti leadership inombouya sei. MuChirungu this verse says before I formed you in the womb, I knew you, before you were born I set you apart. I appointeed you a a prophet to the nations. Ndisati ndakuumba mudumbu raamai vako ndakakuziva iwe usati waberekwa, ndikakutsaura, ndikakugadza semuporofita wemarudzi unotofanirwa kunge Mwari akakuziva. Ndakati inini madzimai mukaona ana amai vachisununguka mutarise kuti mwana, pane anobuda kadai here, ndakati mwana wega wega anobuda akapfumba chibhakera akabata chipo, a gift yaanenge apiwa naMwari.

That’s why muchiona pasi pano mumwe anogona kuparidza mumwe haagoni, mumwe anogona kutaura zve politics mumwe haagone. Mumwe ano attempter kuita engineer mumwe haagone. Mumwe anogona kudzidza kuno teacher asi agotadza kudzidzisa nekuti pamwe wakainda kudiscipline yausina kupiwa naMwari. Unozoti nenguva wozo discover kuti aiwa zvandakanodzidza hazvisi izvo zvandinofanira kuita.

Mwari akzviitira for a reason to give us different gifts kuti tikaunza ma gifts iwayo pamwe chete tinoburitsa nyika inonzi Zimbabwe. Mumwe anovaka mumwe ndiBrick layer, mumwe mumwe anogadziraalorry, mumwe anobika, ndiDoctor zvese izvozvo Mwari akazviitira for a reason kuti munhu wenyama haungagoni zvese izvozvo asi tinokupa chako chaunogona chaunokwanisa kuitira nyika yako.

President Mugabe, President Mugabe, he is an anointed leader asinganzwisisise ndiye anorwisa. An anointed leader haarwiswe nemunhu wenyama and annointed leader haabviswe nemunhu wenyama. Nyangwe dai ukaitasei, nyangwe ukararira, nekuti vamwe vanoenda ikoko kumapositori ikoku, kunze kwekuti unokumbira kuti ndinamatireiwo ndive munhu akachena ndine zvitadzo, anoenda kumapositori kuti ndiudzeiwo ndinobvisa vaMugabe sei. Haubvise vaMugabe nekuti hausiiwe wakavapa simba iroro.

Dzimwe nguva tinoenda kuno vhota totarisa musoro wavaMugabe toisa X ipapo. Unenge usinganzwisise kuti mweya waMwari ndiwo uri kuti sarudza uyu nekuti Mwari akatoti ndakakusarudza ndikakuisa padivi, vakasarudzwa naMwari munoona kana wisdom yavainayo President, iwisdom inotaridza kuti vakasarudzwa naMwari. Va Mugabe vakatakura wisdom zvekuti vamwe vanhu vanotovatiza, pane imwe nguva yatakaenda kuRome vaitizwa kana nana Blair chaivo, kutya bedzi kusvika padhuze navo nekuti vane chiremerera chakabva kuna Mwari.

Isaiah 54 verse 17, ndine ma verse matatu andinowanzoda kuverenga, pane inotaura izvo kuti no weapon formed against you shall prosper, no weapon formed against you will prevail and will refute every tongue that accuses you.

Hanzi hapana munondo ucharwisana newe ukakunda uye uchakonesa rurimi rumwe nerumwe runokupomera mhosva. No weapon formed against you shall prosper, nyangwe zvikaitasei. Imwe verse inoti don’t fight your own battles, just hand over to me all your problems. Pira kuna Mwari matambudziko ose auyinawo kuna Mwari anokunzwa.

Pakati pedu even as we work, kumusangano, munyika, kune vanhu vasinganzwisise kuti kurwisa munhu akaiswa pa position hazvifi zvakashanda, hazvishande. Hazviitike chete kuna President Mugabe chete, zvinoitika even kuma churches, kumacompany, kumabasa, vanhu vanenge vachirwisa kuti ndini ndinoda kutungamira. Iwe ukatarisa nzvimbo yako iwe une mutungamiri, wozvibvunza kuti sei ndiri kumashure kwemunhu uyu. Chaunofanira kuita, recognise kuti ndozvakada Mwari ari kudenga. Zvakatarwa hazviputswe nemunhu wenyama. Chipo change chandakapiwa VaNdanga hamungachitori, nyange mukanamata sei, mukapfugama sei, mukadikitira sei, mukatsanya sei hamuchitori chipo changu, nekuti vanhu havana kunzwisisa kuti tinopiwa ma leaders pane zvese zvatinoita. But tine leadership iri pamusoro peleadership dzese, the President of the Republic of Zimbabwe.

Ukaona munhu waakushaya hunhu hwekuenda kunorwisa leadership yakadaro, you are finished, you are gone. Haufi wakamuka futi, unenge uchifamba apa asi unenge uri guva. Unenge uchifema asi wakafa, unenge uchiona asi asina meso ari better panewe nekuti hauoni. Unenge uine nzeve asi usinganzwi.
ALSO WATCH VIDEO BELOW:

Proverbs; imwe verse yangu yandinoda, nhatu; Proverbs 16 verse 9 inotaura kuti in their hearts humans plan their course but the Lord establishes their steps, mazvinzwira. Hanzi in their hearts humans plan their course but the Lord establishes their steps, hanzi mumoyo make munhu akasikwa naMwari akaiswa spirit, that spirit that dwells in the human being ndeya Mwari. Nguva yese yaanenge aakuda kutora tinozoti ah aenda haachadzoki nekuti Mwari anenge adecider nenguva yake. Mumoyo memunhu anoronga gwara rake, Mumoyo memunhu anoronga gwara rake asi Jehovah ndiye anotonga kufamba kwake. Mumoyo memunhu anoronga gwara rake, iri shoko iri rakakosha, zvakanyanya kukosha. Tiri vanhu venyama, tamuka tese tichiti tirikuenda kuRufaro Stadium, tiri kuenda kunosangana ikoko tichinonamata Mwari tiitirei nyasha se Zimbabwe. Asi Mwari zvataronga ndozvaanga akarongawo. Dai zvanga zvisina kurongwa naMwari, zvisina blessing yaNyadenga dai tisina kuzviita paitoitika chimwe chinhu chekuti taitadza kuuya pano, asi Mwari atigonera. Inini zvese zvandinoita muhupenyu hwangu ndikafunga chinhu kuti ndoda kuita chakati. If I accomplish that goal, I say thank you Lord for allowing me, because there are so many people who would have wanted to do the same thing but you did not allow them.

Saka zvese zvatinoita tinofanira kurangarira kuti Mwari ndiye anotibvumidza. Ndinenge ndichidzidzisa izvi kuti vanhu vazive kuti Mwari zvese zvatinoita pasi pano ndiye anotibvumidza but vanhu ndofunga vari short sighted, vasina vision vasina pfungwa inoona zviri mberi nekuti havana wisdom, vanorwisa pasingarwiswe. Tinoda kuti tigare isusu maZimbabweans tiri vanhu vakabatana, vanhu vanopanana respect. Asi we can only respect and recognise kuti ini izvi ndinogona izvi handigone kana uchinge uchiziva Mwari. Kuziva Mwari, hapana asingagone kuverenga bible but kana usina kukomborerwa kuti urinzwisise, to interpret the bible properly hauzvigone, that’s why muchiona vazhinji vanoda ku interprater bible to suit zvavari kufunga mumusoro mavo and havabudiririre vanhu vakadaro, they will never make it muhupenyu hwavo.

Pakugara kwatinoita imimi vaNdanga munozviziva kuti this constituency yemapositori iconstituency yakakosha muparty yedu yeZanu-PF, the support yatinowana kubva kubandiko iri isupport yakaoma and tinofamba nemi mukutsva, mukutonhorwa, mukurwadziwa, mukufara, mukuchema, mukusuwa tinenge tiri tese nekuti munotiitira zvinokosha zvakanyanyisa. President vanga vachiti maakuenda mapfeka hembe chena, ndikati hongu baba ndiri kuenda kunoona mhuri yenyu. Taenda through ma sanctions zvandinotaura, atakapiwa nevavengi.

Asi ini ndinokumbira kut tirambe takasimba, hatiregei kuita moyo mupfupi, hatirege kufurirwa kuti ah Vamugabe vatotadza, kutadza vauraya economy, zvakaitika ndezvekuti kubva nguva yatatanga nyaya yeland reform program which is almost about 20 years ago plus, but tangotanga nguva iyoyo kuma2000 mvura yakabva yaramba kusanyatsonaya chokwadi takaita exprience drought, mvura yanga isinganaye zvakanaka for almost 16 years. Saka taingonamata kuti Mwari ndichiziva kuti munhu wese ari kumira kunamatira kuti Mwari mutipe mvura yakakwana.

Sezvineiwo gore rakapera Mwari akat ha ndinokudirirai mvura. And tirikunamata zvakare gore rino kuti Mwari musatikanganwa tipei futi mvura yakaringana, mvura isina mabhanan’ana, mvura isina hukasha, isingauraye vanhu, isingapwanye dzimba dzedu. Inini handisi munhu anovhaira kutaura zvandinoita, but I can promise you, I am an achiever, big achiever, I achieve great things, I do great things. I actually have said, I don’t compete with women because isusu semadzimai we have been marginalised for a long time, saka I compete with men. Ndinoshanda, zvakarongeka, musambonditye, kana muchida kundipa basa ndipei makasununguka.

Yes, that is the truth; that is the truth, handitauri zvekunyeba, handisati ndambotaura izvi, handisati, ndatanga nhasi but ndichataura kuti sei ndiri kuzvitaura. Vanhu vanofanira kundinzwa kuti ndinogona basa, ndipei muone, regai munzwe. Ndatanga ini kugara muPolitburo, ndakuda kumbokuudzai politics now, muteerere, ndatanga kugara muPolitburo, ndiyo nguva yakanga Mai Mujuru vachangouya. Asi kutaura chokwadi pamberi paMwari, Mai Mujuru ndakambovadeedza ndichida kuvaraira kuti Mai Mujuru be careful, kune vanhu vamuri kutaura navo vari kutumwa kwamuri makatoitirwa set a trap, huya nditaure newe but vakaramba nekuti vaive nemusoro wakaoma. Asi zvakazoitika then, ndava muPolitburo, ndaPolitiburo member ndavaSecretary weWomen’s Affairs muZanu-PF ndakaona kuti mmmm zviri kungoitika nguva nenguva kuri kungotaurwa nyaya yediscipline, disciplinary action against members dzemusangano.

Vanofamba neni nevandakambo addresser kumarally murikuzviziva kuti ndakandavakuita implore vanhu kuti please ngatiregei kuramba takungodzinga vanhu nekuti ava masupporters emusangano we need themas a party saka ngatiregei kuramba tava kungodzingana vanhu. Ndakaona kuti kune vanhu vari determined kungodzinga vanhu chete chete saka ini ndikati aiwa tiri kupedza nguva tichitaura nyaya dzediscipline kuchingodzingwa vanhu ma war veterans, mawomen’s league, kumain body, vanhu vachingodzingwa , ndikati aiwa inini, ndichisimudza ruoko, ndikati inini ndirikuda kuita deviate from the program, ndiri kuda kutaura nyaya yeconomy because ndri kufunga kuti ndozvinhu zvatinofanira kunge tichitaura muno, zvakarerekera nekugara zvakanaka kwemhuri yeZimbababwe. Zvatigere muni vanhu vari kutarisira kuti nguva yese yatinobuda vanoda kunzwa kuti chii chatavarongera chakanaka, ndopandakasimudza ruoko ndikati aewa imimi, tingaita vanhu vanosunza here isusu mazimbabweans hazviite iyezvino tiri kuona kuti mvura haisi kunya for the past 16 years mvura yakange isinganaye saka ndine program yandiri kuda kuti ndirudunure yekuiti tirime ndopandakataura program iyoyo. Program iyi yamakazonzwa ichipiwa chizita chinonzi command agriculture ndini ndakaitanga handisati ndakambozvitaura izvi, it is the first time.

WATCH VIDEO BELOW:

Ndini ndakataura program iyoyo, yakumhanywa nayo nevagoni zvavo, zvikanzi vari business minded, vagoni zvavo handina pandakaona pavakamboita business in my life handina kumbopaona, vagoni handina kumboona chavakaburitsa pasi pano handina kuchiona nekuti havana kuropafadzwa. Vanomhanyira zvisiiri zvavo. Saka baba vakazoona kuti aah zviri kungonzi heee Mnangagwa, Mnangagwa, ha vakati kana taenda kurally kwatiri kuita maInterface Rallies eYouth vakataura kuti iyi program yakatangwa naMai Mugabe ndovakaunza this idea. Vanyori vemapepa nekuti vanenge vachipihwa mari kuti hanziizvo don’t actually talk about her otherwise you will raise her profile musataura kuti vanogona. Ndinogona handidi kukunyeperai. Hanzi don’t say much about her because you will raise her profile. Kutyiwa, mikono yava kunditya. I am saying to you especially the female journalists, ngatibatsiranei kusimudzirana titaurane zvatinogona kana pane maprograms ngatisapotanei that’s the only way forward. Saka Baba vakazotaura, kekutanga hazvina kunyorwa, zvikanzi zviignoweyi Mugabe anopenga kechipiri Mugabe akataura, kechitatu ndobva vava kuzozvinyora kuiti First Lady ndivo vakati asi mazuva ese zvainzi ndiMnangagwa, akanga aripo as Minister makore akawanda as Vice President aidii kuuya nenyaya yacho iyoyo kana dai anga aine business acumen seyaMai Mugabe.

Saka muri kuzvinzwa kuti zvakatanga sei?

Ndochibva ipapo, inini nekuti pano apa tiri kutaura zve Zanu-PF, imimi muri member dzeZanu-PF, imbondipaiwo mvura mbichana. Ehe ndiri kuti voice rinopera, pamberi nekubatana! Saka kubva 1980 munofanira kuziva semaZimbabbweans pane nyaya dzatinoziva dzakaitika dzakawanda. Kubva 1980 ndoda kukutaurirai, kubva 1980 , kuti munhu uyu anonzi Mnangagwa akanga achida kutoita coup in 1980, ndiri kukutaurirai ,ndiri kutaura zvandinoziva I am in a privileged position ndine information yakawanda yandinoziva, he actually wanted to wrestle power from the President.

Regai ndikuudzei, akaudza, maelections aitwa muna April 1980 akati izvo President muri kuda kuuraiwa nevarungu akanga aronga izvozvo nevarungu manje kuti muri kuda kuurawa nevarungu, budai imimi President, naNyagumbo naNkala muende kuMozambique, saka President pavakaenda ndokunoudza Samora kuti ndizvo zviri kuitika, zvikanzi ‘Robert, you must go home now!’ President ndobva vangoti okay regai tiende kuna Nyerere tinomutaurira ndobva vaenda asi kwanzi hatina kuzotaura nyaya iyoyo takangoona kuti aah maelections akafamba zvakanaka and then ndobva tadzokera kumozambique hanzi patakasvika kumozambique ndokufonera Munangagwa kuti ndiri kuda kudzoka kumusha zvikanzi, ‘don’t come back! Don’t come back!’ Achida kuita coup. So munhu uyu agara aine pfungwa idzodzo kubva kare kare. Makhosini, that man let me tell you he is a liquidator, he is a ravisher you know what I mean, go and look up what it means. Haaite munhu iyeyu. Munoziva kuti iye zvino izvi akatarisa baba so anotarisa neziso reruvengo rinegodo, rinegodo.

Pane verse yandinoda kuti nditarise inotaura nezvegodo yandanyora inotaura nezvegodo, zvemunhu ane godo, pane verse iri muna Galatians 5 verse 25 inoti izvo grant Lord that I may learn to live life of love through the Spirit who dwells in me. Hanzi izvo, since we are living by the spirit let our behavior be guided by the spirit and let us not be provocative and envious of one another. Hanzi hatifaniri kugara upenyu hwekudenha vamwe, nehupenyu hwekukara zvine vamwe gutsikana nezvauinazvo, ukange une rudo, zvinhu izvi zviri mauri zvekugutsikana nezvauinazvo, zvekutambira zvaunokwanisa kuita nekugamuchira zvauri usingaite kuchiva zvevamwe ruchiva. Ane ruchiva murume iyeye, ruchiva rwunourayisa munhu chairwo. Saka eh ndataura zva1980. Mazuva ese aya ndichigara naBaba anoita tunhu twake achida kuvhiringidza achifoma tumaparty achingotryer, vana vazhinji vakadzingwa vachidzingiswa naiye.

I don’t want to be blackmailed because some people say ah ndiwe wakakonzera kuti mai Mujuru vabude handisini ndakavatuma kuti itai factionalism handisi ini. I don’t want to be blackmailed no one is going to silence me ndinotaura. Ndino zvireva chete. Nekuti vamwe vanenge vachiti ha akazodzingisa Mai Mujuru, ndakamudzingisa how? Ndakamutora ndikamugarisa pasi ndikamuti ini ita factionalism, Mnangagwa ndakamuti furira vana kuti vatuke Mugabe nemudzimai wake? I never said that handina kuzviita, ndakati inini ndinocondema hunhu hwakashata. I denounce people who want to divide the party.

We went out to the people and we have gone out to the people asking them to vote for Zanu-PF kuti tivaitire zvatinenge tava promiser kuti tinovaitira but kana tichirwisana tichiita zvefactionalism where do we get the time yekuzoita mabasa iwawo kuti vanhu vafare. We made a lot of promises and another election is on the way, we are actually going to make promises and we must give ourselves time as a party, as the ruling party to fulfil those promises . eh, ndochingoita fast forward, handiti ndozvatinoita, kana pane paunofarira uchiridza music yako unoita fast forward.

Saka, Baba vaigara vachicomplainer kuti munhu uyu anoita zvinhu zvefactionalism, asi he has actually taken the President for granted for too long, for too long. Baba munhu ane patience, ane moyo murefu, inini ndikamira pamberi penyu handidi kumira ndichitaura zvinhu zvekunyepa, ndoda kutaura zvinhu zvekuti ndikati mataura zvakati, ndine proof ne evidence yekuti mazviita, I am not a perfect person, ndinotadza ndiri mutadzi asi kana uri mudzimai wemutungamiri, samai ndakabereka ndikakudza vana ndiri mai ndinochengeta mhuri mhuri dzamataura ndinochengeta vana vandinotora. Ndiri Mai vano raira, saka kana ndiri Mai vanoreva nhema ndinoudzei vana? Ndakati ini zita rangu ndinonzi Mafirakureva. Pane imwe time yatakaenda kuMash

Central eh ndikanotaura inini because what had happened? Kwanga kwatanga kutaurwa kuti kune Lacoste, kune G40. Saka inini I tried to find out kuti chinombonzi G40 chiiko handina kuwana answer but Lacoste, ndakanzwa kuti aiwa Lacoste iriko inoleadwa navaMnangagwa vanotuma vanhu kuiti no ndinoda kuti mundi acampainngire.

Saka ndopatakaenda kuMash Central ndikano taura kuti aiwa ka pese pese panonzi VaMunangagwa vasimuke vaite slogan kana kuti vataure vanovasapota vaya vanenge vachiudzwa kuti ndakuzoita president vanenge vachiombera vachiti ‘ngwena ngwena’, asi kana mabvunzwa kuPolitburo zvinorevei kuti Lacoste hanzi handizivi.

I got angry, I said you are a liar, you are lying through your teeth. Are you not ashamed? Uri kuramba but vana vari kungodzingwa in your name. You know ndaitaura, I promised people when I went to Manicalalnd ndichiri kutaura nemadimikira kuti watch this space, watch this space. I cannot go on ndichitaura nemadimikira and betray Zimbabweans and lie to them. Ndaifunga kuti in the process munhu anonzwawo ka kuti aiwa zvandiri kunzi ndiregere kuita, chiregai ndiregere, asi munhu haana kuda kuregera. Demon rakamuti dzii. Saka pandakaenda kuMash Central, ndobva ndataura inini because vaiita zvituko nei nei, ndobva aona paTV akabva afonera baba akati ha Baba ndoda kukuonai ndobva vandiudza kuti anga achicomplainer kuti zvataurwa naAmai , zvikanzi naivo, Mai is an honest person ngati garei pasi, so we sat down the four of us. Ivo vari three, maVice Presidents neni, ndikavabvunza ndikati pakakunetsai ndepapi? Rume rikati raoma mukanwa. Igwara muchiriona rakadaro, he is a coward. Ndiri kutokutaurirai rakatadza kana kutaura but inini I took him on that day. Ndikati imimi VaMnangagwa, when you were appointed Vice President, I told you kuti Baba vanoda munhu anovabatsira kuita basa just concentrate on the work yamapiwa mosiira ipapo. Ndakavaudza chokwadi, ndikati but problem yamuinayo imimi tinozviziva kuti kwaiva kune vanhu two vano leader mafactions muZanu-PF, imimi kunyanya naMai Mujuru, Mai Mujuru was even better. Ah vakati pano nepano, zvino vanenge vangonyarara kana zvanyatsovaomera havapindure vanenge vangonyarara. Saka takaenda mberi tichingoita basa tichidaro but vana vachingodzingwa. Mangwana mangwana vana vari kungodzingwa ha ndikati inini zvekuramba vana vachingodzingwa izvika zvakwana handichada. Saka pakatanga mainterface aya ha ndakati ini rangu rasvika rechokwadi, ndoda kutanga kuvabvunza kuti VaMnangagwa zvamurikuita regai, muzvakanaka, ndaivataurira muzvakanaka ndichivaverengera maverse zvakanaka, kumarally but takazosvika pekuti enough is enough.

Tikaenda kuMash Central, the Eighth Interface Youth Rally tikavataurira kuti aiwaka, imimi VaMnangagwa muri kutuma vanhu kuti vabvise Kasukuwere nekuti Kasukuwere haadi kukusapotai panyaya dzenyu dxzefactionalism. Muri kuti Kasukuwere ane munin’ina wake nemukoma wake vari muparty muri kutaura kuti imi inepotism. Ndikati kwete, don’t speak like that, don’t ever speak like that. Nekuti inini munhu kana asvika paVice President, according to the Constitution, haufanire kunge uine constituency, saka ivo manje vakasiira mukadzi wavo constituency ndikati haisi corruption here? Haisi nepotism? Ava vakatopinda on merit vashanda makore akawanda but you want to tell me kuti Kasukuwere ari kuita nepotism ndikati kwete I will disagree with that, imi makasiirana uku and ehe, ndikati makasiirana, you have set a precedent.

Ndakazozvitaura nezuro ndichasvika panyaya yazuro. Mwari uyu zvaanoita ka anoronga zvinhu achiziva anga akaziva kuti tine interface, the 9th interface in Bulawayo kuchizoita zuva ranhasi . Imi maronga Minister ndiMwari aronga. Kwaitwa Youth vachiita Youth Assembly yavo yakaiitwa about three weeks ago tichibva tagara mubriefing Chipanga akati Amai munoda kutaura mashoko here ndikati regai ndirege kutaura muno ndozotaura panze, on second thoughts ndikati aiwa regai nditaure ndobva vandipa microphone ndikati inini, ndandichiti ndonotaura panze kune vanhu vakawanda but zvandinoda kutaura chiregai ndingotaura muno. Ndopandakatanga kutaura because zvakanga zvanzi kune vana vanoda kudzingwa vari kuita zvefactionalism zvekwaMnangagwa ndikati ka aiwaka ikozvino makuenderera mberi nezvinhu zvichisina kunaka, vana vari kusuffer, vana vachidzingwa asi hamusi kudealer neroot cause. Ndikati nyoka ngairohwe musoro, nyoka ngairohwe zisoro, (singing) ‘kana munhu anetsa varume batai munhu, batai munhu kuponda musoro’’ (laughs). Saka inini ndikati ha kana mahomuhomu, makwiramiti. Ndakajamba kusvika apa, ndikati handizvide izvozvo haticharovi imbwa takaviga mupini, ndakuda kuponda musoro.

Ehe aiwaka vana vari kudzingwa imi muchingosara makati vavavamakanyarara, hamuva condemn hamutaure chinhu asi vana vachingodzingwa. Ndikati kwete chimirai kudzinga vana ngatichi dealer nenyoka. Ndikati inini, pandakaitwa mutungamiri wemadzimai ndakanyatsounderstander mandate yangu kuti ndinofanira kusimudzira madzimai, ndomandate yangu yandiinayo ini saka ndikati ndinokumbirawo mamwe madzimai vaitwe maMinister asi ndiri kukumbira, ndobva ndatora eh Mai Mupfumira, Mandi Chimene, Mai Madzongwe, I think they were five, ndobva taenda kunaPresident, ndikati President tatichikumbirawo kuti Mai Mahofa vaitwe Minister of State for Provincial Affairs kuMasvingo. President vabva vati hoo, tikati eh tiri kukumbira, nekuti ini handiwanzoendi ndega, munoziva sometimes ndinenge ndichiti zviite chiremerera, kuti haisi pfungwa yangu ndega. Saka vadaro vakati the following day vakanoconsulter Mnangagwa kuti Madzimai vari kukumbira kuti Mai Mahofa vaitwe Minister of State, Baba vakadzoka kumba vakati VaMnangagwa vati aiwa Mai Mahofa havagoni kufamba, she is incompetent. Mai MaHofa havarigone basa racho, ndikati yekutanga yamataura iyo ndoramba because imi muri kutaura kuti kana munhu ari chirema haakwanisi here kuita basa? Saka vakabva vanzwa moyo wavo kuremerwa zvikanzi ah okay tochingoti vaite nekuti shuwa hatingati munhu chirema saka haakwanise basa saka vakabva vaenda vakati ndino appointer Mai Mahofa kuti vave Minister.

Mai Mahofa ndikavaudza ndikati ED anga asingade kuti muitwe Minister. Aappointwa zvino, pamwe ndofunga Mai Mahofa vakanoudzwa kuti ndini ndakuitira ndini benefactor wako, ha zvakudai gedye gedye, Mai Mahofa vafa anga asipo, kwakuendsea ikoko kwakunotaura zvekutuka isu hatituke tinenge tichitaura zvaanoita zvikanzi he musateerere imbwa dzinohukura. Ndakavabvunza imomo mubriefing kuti VaMnangagwa saka isu tirimbwa? President vakakupai chinzvimbo imbwa? President vakavati pindurai zvamabvunzwa naMai, zvikanzi ha kana Mai vataura havapindurwe ndikafunga kuti ah munhu kwaye. Ah tambomira kuita mainterface aya, vanhu vave kumabasa, nezuro manje, haaa Chipanga akati Mhaiyo heyoi microphone ndikati ndipe mwanangu. Ha zvakanaka, pamberi naMnangagwa, pamberi nemudzimai wake ehe tinokudzana hatirege kukudza vanhu vakuru, vakuru kwandiri.

Saka ndichibva ndataura inini chandaida kuita express, ndechekuti vana mayouth ava ndimi muri vulnerable nekuti dzimwe nguva munenge musina mari yakakwana saka panoitwa zvinhu zvefactionalism ndimi munotengwa muchipihwa mari, saka mayouth imimika zvenyaya zviri kuitwa naVaMnangagwa idzi siyanai nazvo hachisi chinhu chakambonaka vari kuita divide the party ndichibva ndataura again ndichibva ndadzokorora nyaya yaKasukuwere kuti vari kuda kudzingisa Kasukuwere muparty but isusu takatarisa separty tikaona kuti hapana mhosva yaari kunzi akapara. Ndikataura nyaya yaJonathan ndikati Jonathan anonzi akatora mari yeZimdef akaishandisa zvinhu zvake, ndikataura zvekare kuti aiwaka Baba vakasetter a committee to investigate nyaya iyoyo zvikaonekwa kuti pane dzimwe mari dzakashandiswa mamwe mabasa ndobva vaChombo vanzi nyorai kuZACC, muvaudze kuti we are satisfied ne explanation yatakapihwa Professor Moyo kuti mari yakashandiswa sei, but ivo manje nekuti Professor Moyo mhosva yavo ndeyekuti, pavakabuda muZanu-PF vachinoita independent 2006 here or 2004 vakabva vahakichwa naiye ED manje akuvashandisa, akazopedzisira ataura kuti VaMnangagwa takatomboformer party tese inonzi United People’s Movement (UPM).

Ah takatya tese musi iwoyo kuti ah kuti hoo ndozvavaita akati ehe taka former party hamunga zvirambe saka ndozvandaitaurira vanhu nezuro kuti saka ndichitaura vakanga vakatenga-tenga mayouth avanga vakadyara muvanhu vakutanga kundiita boo nenyaya yekuitwa boo munongoiziva ndirimuhardcore, ndirisimbi izvo here izvo hazvitomborina basa rese kana kundipotsera matombo. Hazvina basa chero ini ndichiziva kuti zvandiri kutaura handisi kunyebera munhu saka ivo vaizunza-zunza maoko vakagara hameno zvavaitaura nemudzimai wavo ipapo vachizunza maoko vachitsamwa kuti ndirikuzvitaurirei. Ndikati ndinozvitaura chete nekuti you are dividing the party ndaitaura kudaro nekuti mayouth anga ataurwa musiwo achida kudzingwa mayouth ekuBulawayo, ndikati kwete ndiri kuzviramba iye zvino izvi kana vanhu vese vasingade kuti kutorwe disciplinary action against Mnangagwa ndomira ndega ini ndakadaro nezuro ndikavataurira kuti imimi makasiira mukadzi wenyu constituency. Asi isu vamwe kana tiripo munoda kutaurira vanhu kuti tohoodwinker people kuti vanhu vati aiwa hanzi Mugabe akuita dynasty nemukadzi wake and vari kupanana zvinzvimbo ndikati vaMugabe aiwa motondisirawo chinzvimbo saka ndivo vakazvitanga isuwo tinenge takungoteedzarawo tichingotedzarawo tichikopa haikona kutaura, (laughs) tichikopa.

Saka ndataura zvese izvozvo paakasimuka so vari kufunga kuti hatione tiri mapofu Baba vasati vataura kwaiimbwa nziyo iya inonzi ‘mudhara achauya’ saka ivo vaitamba; ndirikuda kuti majournalists aone vaitamba vakadaiso? Muri kuona mathumbs aya vakazvinongedzera vachiti mudhara achauya ehe ehe ha mudhara achauya vakazvinongedzera vachiti mudhara achauya eh eh mudhara achauya, mudhara ano donha!

Ishe makanaka! Achizvinongedzera. You know why? Let me tell you. Ndakamuudza kuti iwe Mnangagwa iwe unofunga kuit unoziva President hauvazive, you think you know that man nekuti anoti he takazogara makore 60 hanzi mangani hameno zvaari kutaura makore akawanda anotaura kuti takagara tese ndikati iwe hazvinei kuti wagara makore akawanda nemunhu unogona ku betrayer Jesus was betrayed nevaaigara navo achidya navo everyday. Ee ah ndikati ini waunoti ndagara makore mashoma ini ndinomira naPresident handidi kukunyeperai, to the grave! l will support him. He is my President, an honest man, a man of integrity, a man whose is God-fearing, munhu anotaura chokwadi, anomirira mhuri yake nemwoyo wese. Handina chekutya ndinovamirira ndichava defender kusvika muromo ndisingachagone kutaura pandatadza kutaura ndonyora.

Saka zvakaitika ndezve kuti, because Baba munhu anoda peace, munhu anenge achiti semunhu mukuru, munhu waleader anenge achiti hatidi kuti titatsurane.

Saka vakataura ku Mash Central pandakataura ini kuti knoitwa zve factionalism, saka ivo baba vakati aiwa mai varikuti factionalism kwete i tribalism, tribalism iriko kwese kwese, inga vana Mangwana wani vakamboenda kuMash West vakazobva vakati takudzokera kumusha kuMasvingo kana kuno kune vamwe vanobva kune mamwe ma provinces you know semunhu Mukuru vachidii, vachivhara vhara kuti chii kuti munhu asadii asanyare.

Apa vaitoda kumusaver iye kuti vasamunyadzise, iye akafunga kuti haa President Mugabe irema.

Saka pandagara pasi ivo votozotamba vachizvinongedzera kudaro, President vakanzi chitaurai, moto moto, hee moto. Zvikanzi Mai Mugabe hapana chavari kutombonyepa apa vari kutaura chokwadi Mnangagwa wajaira, wajaira ndinokudonhedza mangwana chaiwo!

Ah mudhara akavava ndikati taurai Gushungo halala hekani Gushungo. Mwana waBona. Akazozviziva kuti munhu anodzi President munhu akaita sei.

Saka patakasimuka takangosimuka ndokuenda kumotikari ndokuenda kuairport. Tasvika paairport takaona shasha nemudzimai yasvika Baba ndobva vava kupinda vachikwira pamasteps kuti tipende mundege zvikanzi, what nonsense is this you are doing? Vakamubvunza, ndobva ini ndamuti hoo ndozvamandirongera? Semazuva ese anoramba, anoramba semazuva ese, but ma action ake aitopa vanhu vari umo sign yekuti chiitayi. Taizviona, ah zvinotichasangana ikoko, tinosanga ikoko.

Eeeh nyaya iripo ndeye kuti I think iyo nyaya yekuti isusu muZanu-PF tine constitution yedu, constitution yedu yakanga ichinzi because kuVictoria Falls kwanga kwabvumiranwa, I think 2004 or before, kuti tavakuda kutarisawo kuti tisimudzire madzimai.

Constitution yedu ikange ichitaura izvo kuti muPresidium, hierarchy yese yeZanu-PF, panobva President nemaVice Presidents panofanira kunge paine mudzimai muPresidium, saka constitution yanga yakagadzirwa zvakanaka yakanzi the President and the two Vice Presidents but pakanyatsoitwa state clearly kuti one VP mumwe wacho shall be a woman. But pakaita Mai Mujuru tunhu twavo constitution was amended to accommodate iye Munangagwa. Saka chigaro chedu, saka iye zvino ndinofunga zvaavakundirwisira ndezve kuti imi muri kudire kuchinjisa constitution kuti ndishaye basa.

But constitution chete haizi iyo ino kushaisa basa nekuti you are at the mercy of the President, ndiye benefactor wako, ndiye anokupa basa whether the constitution ya amendwa or haina, President vanogona ku decider any time, handiti vakaita reshuffle, vanaChombo vangova maMminister of finance vasingazive, ehe saka zvinhu zvinochinja, President vanogona kungo dropper voisa wavanoona kuti ndiye akakodzera kushanda naye.

Saka it has nothing to do with the Constitution but also, isusu seMadzimai tinoda position yedu back kuti constitution igadzirwe.

Zvekuti ndiyani anopinda hazvinei nemunhu zviri kwatiri semadzimai kuti tisarudze ani watinoziva kuti ndiye akakodzera kuve panzvimbo iyoyo.

Chamunofanira kunzwisisa ndeche kuti hatisi kuitira nhasi chete we are doing it for prosperity kuti vana vedu, ndaona twuvasikana tudiki utwu mangwana also tuchazove panzvimbo iyoyo as maVice Presidents enyika ino. Hatichambofi takabvuma semadzimai kuti pachinjwe futi it was a mistake, hatichade ndazvinzwa madzimai. Murikuzvionera, tirikuto, hapana zvekuita secretary ve administration varikutozvinzwa, vaChombo, vatori pano, aiwa ngazvitwe we will never ever allow that.

l remember 2014 patakaita congress I remember very well Muchinguri namai Madzongwe vakange vakuuya kwandiri ini ndisati ndambo appointwa secretary we women affairs munaDecember, vakutonditi vanhu vari kuchema chema panze apo kuti ko chinzvimbo chedu, ndikati madzimai you are being unfair to me, nekuti maive mulegal committee when the constitution was amended mungadai maka fighter kuti aiwa hatidi zvinozotinetsa kuti tidzosere zvinhu pakare.

So we have had to fight for makore akawanda kuti nzvimbo yedu idzoserwe pakare, saka tiri kuida.

Saka iri kugadziriswa tiri kuenda kucongress kwedu, tinoda kuenda kucongress takabatana hatidi nyonga nyonga ikoko, vanoda zvemutauro tinoda kuenda vadonhedzwa.

Ehe, tinotokumbira this time, madzimai, madzimai, madzimai vanoita zveLacoste, you are dead!

Chipanga, mayouth anoita zveLacoste they are gone! Hatisi kunyeperana tiri kuda kuenda kuCongress. Congress yatiri kuitira iyi tiri kuita congress takabatana tichitaura neone voice, tichino prepare kuti tiri

kuenda kumaelections next year. Tinoda vanhu vanonzwisisa kuti we have only one centre of power, vaMugabe, iye zvino izvi isusu tese mastructures kana takuenda kucongress anoitwa dissolve handiti vaChombo, anoitwa dissolve? Tese we are all going to step down tese kusara kwemunhu one akatoitwa endorsed ne maprovince ese is the President but isu vamwe tese tichatombodzikiswa totarisa kuti tichapihwa chigaro here kana kuti ndichanyimwa, kana wapihwa ndizvozvo kana wanyimwa ndizvozvo.

Ko handiti mapurazi tinawo kana tanyimwa tongoenda kunorima mapurazi, takapiwa vazukuru tonochengeta vazukuru, (laughs) ah titombori nelucky kuti takapiwa minda.

Imimi vaNdanga nemaleaders mamwe ese ari pano ndiri kuda kuti kunorimwa musaregere kuendawo kunotsvaga zvinhu zve command agriculture, muendewo kuno zvipiwa musaregere munhu wega wega anofanira kuzvimiririra handiti ndataura zvekudya cheziya chako saka muende.

Tinoda kurima pawarima padiki diki ipapo tikaisa grain yedu together tinoita ma millions ema tonnes akawanda for the country mamwe tichitengesa. Ende ndakataura kuti we share also with our animals, we share zvatinorima saka ngatirime tese musarege kuenda.

Kunyanya kuPresidential Inputs program muende mupihwe murime. Hapana munhu anonyimwa, even mumwe anga asinga support Zanu-PF ndakati unomupa kuti aone kuti Zanu-PF yakanaka.

Tiri kuenda kumaelections next year, tinofanira kuno register ku voter. Ngatibatsiranei, machurch leaders, vanhu ngavaende kunovhota iright yavo. Mukarega kudaro tinopindirwa nemuvengi. Imimi muri maZimbabweans, you are patriotic Zimbabweans munoda nyika yenyu saka kuti nyika yedu irambe iri nyika yatakasununguka tichiita zvatinoda ngatiende kuno register tichiziva kuit tiri kunovhotera Zanu-PF in huge numbers.

Kana musingazive huyai kuOffice yaCommissar yavaKasukuwere mubvunze kuti tinofambisa sei mubatsirwe, please, mubatsirwe.

Ndanzwa zvichemo asi ini ndine chikumbirowo nokuti hatingo kandirane zvichemo tinofanira kuitawo zvikumbiro tichinzwanana tosangana pakati toita compromise, handiti.

Nyika yedu yeZimbabwe inyika yakanaka zvakanyanya, ndataura nyaya ye leadership kuti leadership inovepo hazvina basa kuti panyika, hazvina basa kuti kumacompany, hazvina basa kuti kumachurch, kuitira kuti tiite zvine urongwa zvakarongeka. Ini ndanzwa muchiti munoda pekunamatira, chikumbiro chinotambirwa zvikuru.

Chiri kundifadza ndechekuti minister who is responsible for local government vari pano, ivo vaKasukuwere, vari pano ndo rombo rataita nhasi. Saka chikumbiro ichi ininiwo ndinofamba tichiona, apo pane vanhu vashanu apo pane vanhu two apo, munodarirei, tinodarirei?

Miraika munzwe kuti nyika yedu ifambewo zvakanaka tikaita maparty akawandisa panove nekusawirirana saka tichiramba takamira isu Zanu-PF ndiyo party hombe kuti uya mese ku Zanu-PF tive party imwe chete, hatikurudzire kuti munhu ubude muZanu-PF unoita party yako. Anenge asinga wirirane neidealogy yeparty yedu ndiye watinoti buda nekuti unokanganisa basa redu.

Saka zvakangofanana also nekuchurch, tinoda kuti kana pane ma main churches avo vane tugroup five endai munojoiner ma main churches, please ariko machurches emapostora anozivikanwa endai munojoiner iwayo ndirikukumbira samai venyu, nokuti chinoitika ndechekuti mukaita one thousand churches mese muchada one thousand stands dzinobva kupi? Hazvizokwanisike, mukabatana muchiita church imwe chete munongona kupiwa stand kana pamunda chaipo pekuti ah church yakati yapiwa munda pakati movaka church yenyu ipapo morima ipapo moita zvamunoda maprojects enyu ipapo.

And also, chikumbiro chandinacho panenge makagara mukadondo, mukadondo, mukadondo hapana toilet, hapana ma ablutions kana zvanetsa unoendepi? Kana zvanetsa unogeza maoko papi? Kunyanya isu vanhu vechikadzi takasikwa zvakasiyana nevarume tinoda nguva yese pane toilet, tinoda pane mvura tinoita sei?

Varume kazhinji ndimi munoleader machurches munofanira kurangarira maumbirwo atakaitwa naMwari, don’t think about yourselves, and most of your of followers are women there are females followers and that must be taken into consideration kuti most of the followers you have are women and there must be catered for accordingly in terms of ablutions.

Zvatinoda se madzimai nguva yese, nguva yese hapana mudzimai asiri kuenda kumwedzi nguva yese, mwedzi wese 30 days pane madzimai akwanda mazuva akasiyana vachienda kumwedzi saka tinoda kuzvigadzira kuti tisa nhuwe, tigare takachena.

Saka we don’t want men who are selfish nokuti iyo nyaya ye eagle iya yavaMunangagwa yekuti ndotoda kuita leader iwe usiri saka uchizoona church yako ichiramba ine vanhu vairi ,nekuti wakabuda pawaifanira kutungamirwa , wakabuda pawaifanira kutungamirwa hauna kuitwa mutungamiri. Saka ini ndiri kukumbira kuti vari two two three three endai kuchurch hombe tikwanise kurongana zvakanaka kuti also, kana takunoisa nyaya yenyu kuvakuru kuti muri kuda land aaah tingati uyu ane vanhu two, uyu ane vanhu three, tinozvifambisa sei, hazvizokwanisiki, tinonzi asi mava kupenga eeh tinoitwa mapenzi.

Ndinoda kuiti tikubatsirei but ronganai, please ndiri kukumbira kuti ronganai. Iyo nyaya yandataura yemabasa iyoyo ndataura kuti even mukazopihwa pekuitira kana maprojects munogona kuita zvakawanda , kana kuisa mafactory enyu nekuti ndinoziva kuti muri vanhu vanoshanda muenterprising, fungai kuti mari dziya, mukazoisa pamwechete mukaisa mafactory ekugadzira kana jira irori iri, jira iri, iyezvino izvi tirikuernda kunotenga machira outside, even atinoshandisa kumusangano wedu weZanu-PF , ini ndinenge ndichida kuti mapositori musaite zvake zvake isai mari pamwe chete muite zvanamukando zviye izvi, muvake church, muvake mafactory moitawo zvinhu kuti zvionekwewo kuti church yaVaNdanga ndozvayava kuproducer muZimbabwe izvi.

Eeh , handiti kwakaiswa iya inonzi SI 64, Statutory Instrument 64, inoita kuti izvo, zvatinogadzira muno muZimbabwe , zvitengwe, tisaite import zvinhu zvinobva kunedzimwe nyika like kuSouth Africa nekuti zvinhu zvizhinji zvinobva kuSouth nAfrica, tizvigadzirire kuti vana vedu vawane mabasa tisamirira hurumende yega kuti itiitire mabasa , isusuwo sevanhu tinoda kucreator majobs for each other.

Vana vedu vari kuenda kuzvikoro, hatisi kuendesa vana bedzi kuti vangouya vachiti I am looking for a job, I am applying for a job aiwa, tinoda kuti vaende vaine pfungwa dzekuti I will come back and be a job creator ndinoitawo company yangu.

Vana vadzidza zvekuti mukavhura makambani vana veku kushanda ikoko vachiitya zvinorova vakawanda, saka izvozvo ndochimwewo chikumbiro chandiinacho kuti dai machurch adzikiswa aita mashoma tinyatsove neorganisation yakanaka. Ndokuti chichi yenyu ikure also, pave nerecognition kuti church iya ihombe, handiti manga muchinditaurira kuti avo vane following yakakura ndozvatinenge tichida izvozvo. And, ndokukura kunenge kuchitoita organisation dzechechu dzedu. Saka maona tauya nhasi kusimuka kudai hatina kungouya kuti tiri kuda kungozotamba kwete, tirikuuya nekuti tinokunzwisisayi tinokudai tinoda kunzwa zvichemo zvenyu, tinoziva kuti munotinamatira, munonamatira nyika, munoshandira nyika that’s why tiri kuuya pano.

Ndinokumbira zvakare sevanhu vanotya Mwari kuti ngatirambeyi tichinamatira leadership. Ini ndinokumbira kuti mundinamatirewo but kunyanyanyanya namatirai President, kuti Mwari makatipa mutungamiri anotida, tinoda kuti mutungamiri wedu mumupe hutano, mumupe wisdom , murwise muvengi anoda kutikanganisira hutungamiriri hwedu. Tinamatire runyararo munyika ino yeZimbabwe . Tinamatire runyararo, zvandambotaura kuti tive netolerance , tizive kuti we coexist, nyika ndeyedu tese, hazvina basa kuti unobva kupi, ndambozvitaura pakutanga.

Chikuru ndoda kukutendai nekusapota ZANU PF, the ruling party.  Mese maleaders muripano, vanhu vese mauya pano nevasara ndinokutendai zvakanyanya kubva pakadzamadzama pemwoyo wangu nezvamuri kuitira Zimbabwe. Ndataurawo kuti zvakaoma asi tikaramba tichinamata, tichishandira nyika yedu , Mwari achatiratidza gwara nekuti tinoda kuti Mwari atiratidze, atipe wisdom yekushandira nyika kuti tive vanhu vakabudiririawo.

Ndinotenda kuuya kwamaita, handizvitore for granted, kuuya kwamaita mabva kure kure kuma provinces akasiyana siyana, kuuya kuzoti tiungane nhasi kudai. Mwari ngaatiitire zvakanaka Mwari atichengete, tinzwirane tsitsi tidanane tirege kungoti tiri vanhu vanonamata chete. Hanzi kunamata kusina mabasa hakuna kukwana. Hanzi kana uchinamata unofanira kutaridza nemaitiro ako, kuda vamwe, kunzwira vamwe tsitsi, kushandira nyika kuzvininipisa, kusarwisa vamwe kuti ini ndinoda paugere simuka ndigare nekuti ndini ndakakodzera, kwete tinongoti izvo zvakadaro tinovanamatira vane pfungwa idzodzo kuti Mwari varatidzeiwo chakanaka chehupenyu. Ehe handiti the bible says so, kuti even our enemies we pray for them kuti vaonewo chakanaka chehupenyu, vaonewo chakanaka chinoitwa nevamwe.

Ndinokudza Mwari kunyanya nezuva raatipa kuti tisangane pano tiite nguva yakanaka yekusangana tichimukudza tichitaurirana tichipanana rudo nekuzivana, izvezvi vamwewo ndanga ndisati ndavaona but tatozivana, tatotanga hushamwari, hushamwari hunoenda mberi.

Inini madzimai, semutungamiri wemadzimai muZanu-PF and samai venyu ndichakumiririrai nemoyo wanguy wese, handiregeri, kurwa kwandinoirta hakusi kurwa kwekuti ndiri kudenha munhu but ndirikurwa kuti ndinoda kugarisana kwakanaka.

Hatidi vanhu vanodenha vamwe nekuti ini chandakaona even kuna VaMnangagwa , VaMnangagwa vanoda kudenha vanhu kuti mushatirwe, so that kuti vanhu vagovanzwira tsitsi kuti ivo he is the victim, but he is not a victim, we are the victims. Nekuti munhu kana achinyebera kuti ndapoizenwa ndaitwa zvakati ari kuda kuti vanhu vamunzwirte tsitsi but vanhu vanokunzwira tsitsi nekuda kwemabasa ako nekuti iwe unonzwirawo vamwe tsitsi haungangoti ndinzwirei tsitsi.

Ehee hatidi munhu anodenha, ndisati ndagara pasi, ndiri kuda kuti eeeh ndafara zvikuru, kuti ndiuye nezvinhu pano ndaona kuti hazvizokwanisi kuti zvipihwe zvakanaka. Saka ndatii VaNdanga, tirikukupai mupunga wamusati mambonzwa pasi pano, one thousand tonnes. One tone iri one thousand kilograms saka takupai one million kgs dzemupunga.

Zvandaitira ndezvekuti ndikakupai one thousand tones dzemupunga, one million kilograms dzinouya kumachechi enyu so that mopawo vanhu vasara kumusha, for Christmas, Christmas yakuuya ka iyi saka ini ndakutoti Merry Christmas ipapa kuti mugonodya nemhuri.

Ndinoda kutenda mamusicians, vekuChipingeyo, eeeh kumakomoyo mandifadza nhasi mabviro kundifadza handina kumboziva kuti muZimbabwe kune vanhu vanoita zvakanaka zvikadai, haa ndichakukokai kuti tigoswera tese.
WATCH VIDEO:

Police band, ndinotenda police band vanogara vachitiimbira, but inini ndakaita a special request kuna Minister Hlongwane kui ndiri kuda Michael Mahendere kuti auye kuzotiridzira. Saka vaMahendere mwanangu, ndinokutendai, Mwarui akuitrirei zvakanaka. Music yako I know all the songs. I dance to your music. I was telling Minister Hlongwane just before I started my speech, that every morning, I work out a lot. I actually am obsessed with physical fitness, so every morning I go to the gym.

When I finish working out, I play your music and dance for another hour. I appreciate Zimbabwean music. I said to this one lady at my house, she knows I like music, she has seen me playing music in the gym so whenever she goes away on her leave she brings me some CDs but I said to her please don’t bring me pirated copies, because I want us to support our musicians and I said to her if you don’t have enough money to buy the CDs I will give it to you and you can select the music that you think I will like.

So she brought me not long ago your CD, the third one, inonzi chii yakanzi number three something. Inonzi worship something something number three, the third one, pane song iya inotaura izvo kuti eeeh, let me remember the lyrics. Ndoyandoda kuti mundiplayere iyoyo, is it number nine on that CD. Just remember that song, it is number nine. It is a beautiful song. Probably I’m tired, I have said a lot, but I will remember the lyrics then mondiitira song iyoyo. It’s a lovely song, it’s a shona song, it’s a beautiful song. Thank you very much. Pamberi nekubatana, pasi nevasingadi kubatana nevamwe.

You Might Also Like

Comments